HABERLER
 

 

e-kitaplar

e_kitaplardan ücretsiz yararlanabilir,

e_kitaplarınızı ücretsiz yayınlatabilirsiniz.

HAZIRLAYAN: AHMET MURAT DOĞAN

 

HUKUK DAVALARINDA

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

 

Hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeyi belirlemek davaların çözümünde büyük önem taşımaktadır.

Davayı görevli olmayan mahkemede açtığınız taktirde dava dilekçeniz hukuken redde mahkumdur. Zira görev kamu düzeni ile ilgilidir ve taraflar bu konuda anlaşarak mahkemenin görevli olduğunu kabul etseler dahi mahkeme resen (kendiliğinden) görev gönünden dava dilekçesinin reddi ile görevsizlik kararı vermek mecburiyetindedir.

Davayı yetkili mahkemede açmadığınız takdirde ise, bu dava türünde yetki kamu düzeniyle ilgiliyse, yani kesin yetki ise taraflar mahkemenin yetkisi üzerinde anlaşsalar bile mahkeme resen yetkisizlek kararı verecek, yetki kamu düzeni ile ilgili değil ise karşı tarafın süresinde yapacağı yetki itirazı kanşısında mahkeme yetkisizlik kararı vererek dava dilekçesinin reddine hükmedecektir.

Mahkemenin görevsizliği veya yetkisizliği nedeniyle dava dilekçeniz reddedildiği taktirde, uzunca bir zaman ve emek kaybına uğramaktan başka, yargılama giderleri ve bu arada karşı tarafın avukatlık ücretini de ödemeye mahkum edilirsiniz. Bunların da önemli zararlar olduğu açıktır.

Aynı nedenlerle görev ve yetki hususunun tespiti davalı açısından da önemlidir. Davalı görevli ve yetkili mahkemeyi bildiği taktirde bu konudaki itirazlarını vaktinde yaparak ihtiyari yetkinin bulunduğu davalarda yetkisiz mahkemeye mahkum olmaktan kurtulabilecek, gereksiz emak ve zaman kayıplarıyla lüzumsuz masraflardan kaçınabilecektir.

Görev ve yetki hususunun doğru ve çabuk bir şekilde tespiti dava açılan mahkeme açısından da hayati önem taşımaktadır. Mahkama dava açılır açılmaz görevsiz olduğunu veya kesin yetki kuralının ihlal edildiğini anladığı taktirde kendisinin hukuken bakması mümkün olmayan bu davada gereksiz yere emek ve mesai harcamak külfetinden kurtulacaktır.

Görüldüğü gibi görev ve yetki hususunun isabetli ve çabuk bir şekilde tespiti taraflar açısından da mahkeme açısından da hayati önem taşımaktadır.

Konunu ile ilgili mevzuat aşağıda toplu olarak verilmiştir. Mevzuatın altında ise Türkiye'de genel olarak rastlanılan dava türleri açısından görevli ve yetkili mahkemeler dava adına ve türüne göre alfabetik olarak sıralanmış bir tablo şeklinde sunulmaktadır.

Yararlı olması dilekleriyle...

 

 

GÖREV VE YETKİ MEVZUATI

2949 SAYILI ANAYASA MAHKEMESİNİN KURUYUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDAKA KANUN

Madde 18 - Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri şunlardır.

1. Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılıkları iddiasıyla açılan iptal davalarına bakmak;

2. Mahkemelerce kendisine Anayasanın 152 nci maddesine göre intikal ettirilen işleri ve Yüce Divan sıfatıyla çalışırken veya siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davalarda aynı madde gereğince ön mesele olarak bakması gereken işleri karara bağlamak;

3. Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyelerini, başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay başkan ve üyelerini görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak;

4. Siyasi partilerin kapatılması hakkındaki davalara bakmak;

5. (Değişik bet: 03/07/1997 - 4280/1 md.) Siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun denetimini yapmak;

6. (Değişik bent: 03/07/1997 - 4280/1 md.) Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine veya milletvekili olmayan bakanların dokunulmazlığının kaldırılmasına Türkiye Büyük Millet Meclisince karar verilmesi hallerinde, ilgililerin Anayasa veya İçtüzük hükümlerine aykırılık iddasına dayanan iptal istemlerini karara bağlamak;

7. Uyuşmazlık Mahkemesine Başkanlık edecek üyeyi kendi üyeleri arasından görevlendirmek;

8. Anayasa ile verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

2575 SAYILI DANIŞTAY KANUNU

Madde 24 - (Değişik madde: 02/06/2000 - 4575/2. md.) *1*

1. Danıştay ilk derece mahkemesi olarak;

a) Bakanlar Kurulu kararlarına,

b) (Değişik bent: 02/06/2004 - 5183 S.K./4. md.) *2* Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere,

c) Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere,

d) Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere, *3*

e) Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere,

f) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine,

Karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları karara bağlar.

2. Danıştay, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar.

 

 

2576 SAYILI BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

Madde 5 - 1. (Değişik bent: 24/02/1988 - 3410/1 md.) İdare mahkemeleri, vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede Danıştayda çözümlenecek olanlar dışındaki:

a) İptal davalarını,

b) Tam yargı davalarını,

c) (Değişik alt bent: 08/06/2000 - 4577/2. md.)  Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idari
sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları,

d) Diğer kanunlarla verilen işleri,

Çözümler.

2. Özel Kanunlarda Danıştayın görevli olduğu belirtilen ve İdari Yargılama Usulü Kanunu ile idare mahkemelerinin görevli kılınmış bulunduğu davaları çözümler.

 

Madde 6 - (Değişik madde: 24/02/1988 - 3410/2. md.)

Vergi mahkemeleri:

a) Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları,

b) (a) bendindeki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları,

c) Diğer kanunlarla verilen işleri, Çözümler.

 

2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA KANUNU

Madde 32 - 1. Göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu Kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.

2. Bu Kanunun uygulanmasında yetki kamu düzenindendir. (İkinci cümle mülga: 10/06/1994 - 4001/15 md.)

Madde 33 - 1. (Değişik bent: 05/04/1990 - 3622/12 md.) Kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemesidir.

2. Kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi, emekli edilmeleri veya görevden uzaklaştırılmaları ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlisinin son görev yaptığı yer idare mahkemesidir.

3. (Değişik bent: 05/04/1990 - 3622/12 md.) Kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin cezaları ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve diğer özlük ve parasal hakları ve mahalli idarelerin organları ile bu organların üyelerinin geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmalarıyla ilgili davalarda yetkili mahkeme ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir.

Madde 34 - (Değişik madde: 10/06/1994 - 4001/16 md.)

1 - İmar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskan gibi taşınmaz mallarla ilgili mevzuatın uygulanmasında veya bunlara bağlı her türlü haklara veya kamu mallarına ilişkin idari davalarda yetkili mahkeme taşınmaz malların bulunduğu yer idare mahkemesidir.

2 - Köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren mevzuatın uygulanmasına ilişkin davalarla sınır uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme, mülki idari birimin, köy, belediye veya mahallenin bulunduğu yahut yeni bağlandığı yer idare mahkemesidir.

Madde 35 - (Değişik madde: 05/04/1990 - 3622/13 md.)

Taşınır mallara ilişkin davalarda yetkili mahkeme, taşınır malın bulunduğu yer idare mahkemesidir.

Madde 36 - İdari sözleşmelerden doğanlar dışında kalan tam yargı davalarında yetkili mahkeme, sırasıyla:

a) Zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili,

b) Zarar, bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten veya idarenin herhangi bir eyleminden doğmuş ise, hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer,

c) Diğer hallerde davacının ikametgahının bulunduğu yer.

İdari mahkemesidir.

Madde 37 - Bu Kanununa göre vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme:

a) Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen,

b) (Ek bent: 10/06/1994 - 4001/17 md.) Gümrük Kanununa göre alınması gereken vergilerle Vergi Usul Kanunu gereğince şikayet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemlerde; vergi, resim, harç
ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren,

c) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunun uygulanmasında, ödeme emrini düzenleyen,

d) Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan,

Dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir.

 

Madde 38 - 1. (Ek bent: 10/06/1994 - 4001/18 md.) Aynı maddi veya hukuki sebepten doğan ya da biri hakkında verilecek hüküm, diğerini etkileyecek nitelikte olan davalar bağlantılı davalardır.

2. İdare mahkemesi, vergi mahkemesi veya Danıştaya veya birden fazla idare veya vergi mahkemelerine açılmış bulunan davalarda bağlantının varlığına taraflardan birinin isteği üzerine veya doğrudan doğruya mahkemece karar verilir.

3. Bağlantılı davalardan birinin Danıştayda bulunması halinde dava dosyası Danıştaya gönderilir.

4. Bağlantılı davalar, değişik bölge idare mahkemesinin yargı çevrelerindeki mahkemelerde bulunduğu takdirde dosyalar Danıştaya gönderilir.

5. Bağlantılı davalar aynı bölge idare mahkemesinin yargı çerçevesindeki mahkemelerde bulunduğu takdirde dosyalar o yer bölge idare mahkemesine gönderilir.

 

Madde 39 - 1. Danıştayın dava konusu uyuşmazlığı incelemeye yetkili dairesi, bağlantılı dava dosyalarını öncelikle ve ivedilikle inceler ve karar verir.

2. Danıştay bağlantının bulunduğuna karar verdiği takdirde:

a) (Değişik alt bent: 05/04/1990 - 3622/14 md.) Davalardan biri Danıştayda açılmış ve çözümlenmesi Danıştayın görevine dahil bir uyuşmazlıkla ilgili ise, davaların tümü Danıştayda görülür ve durum ilgili mahkemelere ve taraflara bildirilir.

b) Davaların çözümlenmesi, ayrı bölge idare mahkemesinin yargı çevresindeki idare veya vergi mahkemelerinin görevlerine giren uyuşmazlıklarla ilgili ise Danıştayın ilgili dairesi yetkili mahkemeyi kararında belirtir ve dosyaları bu mahkemeye göndererek diğer mahkemeye veya mahkemelere durumu bildirir. Yetkili mahkeme de durumu ilgililere duyurur.

c) (Değişik alt bent: 10/06/1994 - 4001/19 md.) Danıştayca verilen karar bağlantı bulunmadığı yolunda ise, dosyalar İlgili mahkemelere geri gönderilir.

Madde 40 - 1. Bölge idare mahkemesi bağlantılı dava dosyalarını öncelikle ve ivedilikle inceler ve kararını verir. Bölge idare mahkemesince verilen karar, bağlantının bulunduğu yolunda ise, yetkili mahkeme kararda belirtilmek suretiyle dosyalar yetkili mahkemeye gönderilir. Durum ayrıca diğer mahkemeye de duyurulur. Yetkili kılınan mahkeme durumu ilgililere bildirir.

2. Bölge idare mahkemesince verilen karar bağlantı olmadığı yolunda ise, dosyalar ilgili mahkemelere geri gönderilir.

Madde 41 - Bağlantı iddiaları mahkemelerce kabul edilmediği takdirde, bu hususta verilen ara kararı taraflara tebliğ edilir. Taraflar, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içerisinde, aynı yargı çevresindeki mahkemeler için o yer bölge idare mahkemesine, 38 inci maddenin 2 ve 3 üncü fıkrasındaki durumlarla ilgili davalar için Danıştaya başvuruda bulunabilirler. Başvuru üzerine bölge idare mahkemesi veya Danıştay görevli dairesince durum, yukarıdaki maddelerde yazılı usullere göre incelenerek karara bağlanır.

Madde 42 - 1. Bağlantının varlığı yolunda idare ve vergi mahkemelerince veya bu konuda yapılacak itiraz üzerine bölge idare mahkemesi veya Danıştayca bağlantı hakkında karar verilinceye kadar usuli işlemler durur.

2. Bağlantıya ilişkin işlemler sonuçlandırıldıktan sonra bu davalara bakmakla yetkili kılınan mahkeme veya Danıştay, davalara bırakıldığı yerden devam eder.

3. Bağlantının bulunup bulunmadığı yolundaki bölge idare mahkemesi ve Danıştay kararları kesindir.

Madde 43 - 1. İdare ve vergi mahkemeleri, idari yargının görev alanına giren bir davada görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle davanın reddine karar verirlerse dosyayı Danıştaya veya görevli ve yetkili idare veya vergi mahkemesine gönderirler.

a) Görevsizlik sebebiyle gönderilen dosyalarda Danıştay, davayı görevi içinde görmezse dosyanın yetkili ve görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir.

b) Görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle dosyanın gönderildiği mahkeme kendisini görevsiz veya yetkisiz gördüğü takdirde, söz konusu mahkeme ile ilk görevsizlik veya yetkisizlik kararını veren mahkeme aynı bölge idare mahkemesinin yargı çevresinde ise, uyuşmazlık bölge idare mahkemesince, aksi halde Danıştayca çözümlenir.

2. Görev ve yetki uyuşmazlıklarında Danıştay ve bölge idare mahkemesince verilen kararlar ilgili mahkemelere bildirilir ve bu husus taraflara tebliğ olunur.

3. Danıştay ve bölge idare mahkemesince görev ve yetki uyuşmazlıkları ile ilgili olarak verilen kararlar kesindir.

4. Bu madde hükümleri gereğince verilen kararlar ile görevli ve yetkili kılınan mahkemeye yeniden dava açılması halinde harç alınmaz.

5. (Mülga bent: 05/04/1990 - 3622/27 md.)

Madde 44 - 1. Yetkili mahkemenin bir davaya bakmasına fiili veya hukuki bir engel çıktığı veya iki mahkemenin yargı çevresi sınırlarında tereddüt edildiği veya iki mahkemenin de aynı davaya bakmaya yetkili olduklarına karar verdikleri hallerde dava dosyaları, tarafların veya mahkemelerin istemi üzerine merci tayini için:

a) Uyuşmazlığın aynı yargı çevresindeki mahkeme veya mahkemeler arasında çıkması halinde, o yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine,

b) Sair hallerde Danıştaya,

Gönderilir.

2. Danıştay ve bölge idare mahkemesi görevli ve yetkili mahkemeyi kararlaştırır.

3. Danıştay ve bölge idare mahkemesinin bu konuda vereceği kararlar kesindir.

 

5235 SAYILI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN

Madde 6 - Sulh hukuk mahkemeleri, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilen görevleri yerine getirir.

Asliye hukuk mahkemeleri, sulh hukuk mahkemelerinin görevleri dışında kalan ve özel hukuk ilişkilerinden doğan her türlü dava ve işler ile kanunların verdiği diğer dava ve işlere bakar.

Özel kanunlarla kurulan hukuk mahkemelerinin görevleri saklıdır.

  

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

Görev
Görevin belirlenmesi ve niteliği
MADDE 1- (1) Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir.
Asliye hukuk mahkemelerinin görevi
MADDE 2- (1) Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.
(2) Bu Kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir.
Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan zararların tazmini davalarında görev
MADDE 3- (1) Her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine yahut kişinin ölümüne bağlı maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin davalara asliye hukuk mahkemeleri bakar. İdarenin sorumluluğu dışında kalan sebeplerden doğan aynı tür zararların tazminine ilişkin davalarda dahi bu hüküm uygulanır. 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
Sulh hukuk mahkemelerinin görevi
MADDE 4- (1) Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın;
a) Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaları,
b) Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davaları,
c) Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davaları,
ç) Bu Kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hâkimini görevlendirdiği davaları,
görürler.
İKİNCİ AYIRIM
Yetki

Genel kural
MADDE 5- (1) Mahkemelerin yetkisi, diğer kanunlarda yer alan yetkiye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, bu Kanundaki hükümlere tabidir.
Genel yetkili mahkeme
MADDE 6- (1) Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir.
(2) Yerleşim yeri, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre belirlenir.
Davalının birden fazla olması hâlinde yetki
MADDE 7- (1) Davalı birden fazla ise dava, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. Ancak, dava sebebine göre kanunda, davalıların tamamı hakkında ortak yetkiyi taşıyan bir mahkeme belirtilmişse, davaya o yer mahkemesinde bakılır.
(2) Birden fazla davalının bulunduğu hâllerde, davanın, davalılardan birini sırf kendi yerleşim yeri mahkemesinden başka bir mahkemeye getirmek amacıyla açıldığı, deliller veya belirtilerle anlaşılırsa, mahkeme, ilgili davalının itirazı üzerine, onun hakkındaki davayı ayırarak yetkisizlik kararı verir.
Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda yetki
MADDE 8- (1) Memur, işçi, öğrenci, asker gibi, bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak alacak veya taşınır mal davaları için, orada bulunmaları uzunca bir süre devam edebilecekse, bulundukları yer mahkemesi de yetkilidir.
Türkiye’de yerleşim yerinin bulunmaması hâlinde yetki
MADDE 9- (1) Türkiye’de yerleşim yeri bulunmayanlar hakkında genel yetkili mahkeme, davalının Türkiye’deki mutad meskeninin bulunduğu yer mahkemesidir. Ancak, diğer özel yetki hâlleri saklı kalmak üzere, malvarlığı haklarına ilişkin dava, uyuşmazlık konusu malvarlığı unsurunun bulunduğu yerde de açılabilir.
Sözleşmeden doğan davalarda yetki
MADDE 10- (1) Sözleşmeden doğan davalar, sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde de açılabilir.
Mirastan doğan davalarda yetki
MADDE 11- (1) Aşağıdaki davalarda, ölen kimsenin son yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir:
a) Terekenin paylaşılmasına, yapılan paylaşma sözleşmesinin geçersizliğine, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisine, miras sebebiyle istihkaka ilişkin davalar ile mirasçılar arasında terekenin yönetiminden kaynaklanan davalar.
b) Terekenin kesin paylaşımına kadar mirasçılara karşı açılacak tüm davalar.
(2) Terekede bulunan bir mal hakkında açılmak istenen istihkak davası, terekenin yazımı ve tespiti zamanında mal nerede bulunuyorsa, orada da açılabilir.
(3) Mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davalarda, mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir.
Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki
MADDE 12- (1) Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.
(2) İrtifak haklarına ilişkin davalar, üzerinde irtifak hakkı kurulan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır.
(3) Bu davalar, birden fazla taşınmaza ilişkinse, taşınmazlardan birinin bulunduğu yerde, diğerleri hakkında da açılabilir.
Karşı davada yetki
MADDE 13- (1) Kesin yetkinin söz konusu olmadığı hâllerde, asıl davaya bakan mahkeme, karşı davaya bakmaya da yetkilidir.
Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki
MADDE 14- (1) Bir şubenin işlemlerinden doğan davalarda, o şubenin bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir.
(2) Özel hukuk tüzel kişilerinin, ortaklık veya üyelik ilişkileriyle sınırlı olmak kaydıyla, bir ortağına veya üyesine karşı veya bir ortağın yahut üyenin bu sıfatla diğerlerine karşı açacakları davalar için, ilgili tüzel kişinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.
Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki
MADDE 15- (1) Zarar sigortalarından doğan davalar, sigorta, bir taşınmaza veya niteliği gereği bir yerde sabit bulunması gereken yahut şart kılınan taşınıra ilişkinse, malın bulunduğu yerde; bir yerde sabit bulunması gerekmeyen veya şart kılınmayan bir taşınıra ilişkinse, rizikonun gerçekleştiği yerde de açılabilir.
(2) Can sigortalarında, sigorta ettirenin, sigortalının veya lehtarın leh veya aleyhine açılacak davalarda onların yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir.
(3) Bu hüküm deniz sigortalarından doğan davalarda uygulanmaz.
Haksız fiilden doğan davalarda yetki
MADDE 16- (1) Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.
Yetki sözleşmesi
MADDE 17- (1) Tacirler veya kamu tüzel kişileri, aralarında doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlık hakkında, bir veya birden fazla mahkemeyi sözleşmeyle yetkili kılabilirler. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça dava sadece sözleşmeyle belirlenen bu mahkemelerde açılır.
Yetki sözleşmesinin geçerlilik şartları
MADDE 18- (1) Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri konular ile kesin yetki hâllerinde, yetki sözleşmesi yapılamaz.
(2) Yetki sözleşmesinin geçerli olabilmesi için yazılı olarak yapılması, uyuşmazlığın kaynaklandığı hukuki ilişkinin belirli veya belirlenebilir olması ve yetkili kılınan mahkeme veya mahkemelerin gösterilmesi şarttır.
Yetki itirazının ileri sürülmesi
MADDE 19- (1) Yetkinin kesin olduğu davalarda, mahkeme yetkili olup olmadığını, davanın sonuna kadar kendiliğinden araştırmak zorundadır; taraflar da mahkemenin yetkisiz olduğunu her zaman ileri sürebilir.
(2) Yetkinin kesin olmadığı davalarda, yetki itirazının, cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gerekir. Yetki itirazında bulunan taraf,yetkili mahkemeyi; birden fazla yetkili mahkeme varsa seçtiği mahkemeyi bildirir. Aksi takdirde yetki itirazı dikkate alınmaz.
(3) Mahkeme, yetkisizlik kararında yetkili mahkemeyi de gösterir.
(4) Yetkinin kesin olmadığı davalarda, davalı, süresi içinde ve usulüne uygun olarak yetki itirazında bulunmazsa, davanın açıldığı mahkeme yetkili hâle gelir.

MADDE 401- (1) Henüz dava açılmamış olan hâllerde delil tespiti, esas hakkındaki davaya bakacak olan mahkemeden veya üzerinde keşif yahut bilirkişi incelemesi yapılacak olan şeyin bulunduğu veya tanık olarak dinlenilecek kişinin oturduğu yer sulh mahkemesinden istenir.
(2) Noterlerin, 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca yapacağı vakıa tespitine ilişkin hükümler saklıdır.
(3) Esas hakkında açılan davada, delil tespiti yapan mahkemenin yetkisiz ve görevsiz olduğu ileri sürülemez.
(4) Dava açıldıktan sonra yapılan her türlü delil tespiti talebi hakkında sadece davanın görülmekte olduğu mahkeme yetkili ve görevlidir.

 

4787 SAYILI AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE
YARGILAMA USULLERİNE DAİR  KANUN

    Aile mahkemelerinin görevleri
    Madde 4- Aile mahkemeleri, aşağıdaki dava ve işleri görürler:
    1. 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun Üçüncü Kısım hariç olmak üzere İkinci Kitabı ile 3.12.2001 tarihli ve 4722 sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işler,(2)
    2. 20.5.1982 tarihli ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuna göre aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi,
    3. Kanunlarla verilen diğer görevler.   

        
5521 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 
         
             Madde 1 – İş Kanununa göre işçi sayılan  kimselerle (o kanunun değiştirilen ikinci maddesinin Ç, D ve E fıkralarında istisna edilen işlerde çalışanlar hariç) işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya iş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi ile görevli olarak lüzum görülen yerlerde iş mahkemeleri kurulur.
             Bu mahkemeler:
             A) 5018 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (E) fıkrasına göre sendikaların açacakları ve bu sıfatla aleyhlerine açılacak hukuk davalarına;
             B) İşçi Sigortaları Kurumu ile sigortalılar veya yerine kaim olan hak sahipleri arasındaki uyuşmazlıklardan doğan itiraz ve davalara da bakarlar.
             İş mahkemesi kurulmamış olan yerlerdeki bu davalara o yerde görevlendirilecek mahkeme tarafından, temsilci üyeler alınmaksızın, bu kanundaki esas ve usullere göre bakılır.
             Fiili ve hukuki imkansızlıklar dolayısiyle iş mahkemesinin toplu olarak görevini yapamadığı hallerde de yukarki fıkra hükmü uygulanır.

3402 SAYILI KADASTRO KANUNU

Genel olarak görev:
             Madde 25 – Kadastro mahkemesi; taşınmaz mal mülkiyetine ve sınırlı ayni haklara, tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek sair haklara, sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına, kadastroya ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalara ve özel kanunlarca kendisine verilen işlere bakar; Kadastroya veya kadastro ile ilgili verasete ait uyuşmazlıkları çözümleyebileceği gibi, istek üzerine veraset belgesi de verebilir.
             Kadastro mahkemesi, yalnız kadastro işlerine münhasır olmak üzere;
             A) Velisi veya vasisi bulunmayan küçüklere ve kısıtlılara kayyım tayin eder. Bunların menfaatlerini korumak amacıyla Türk Medeni Kanununun hakimin iznini şart kıldığı hallerde bu izni verir.
             B) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 465 ve bunu takip eden maddeleri gereğince adli yardım taleplerini inceleyerek kabul edebilir.
             C) Tutanağı düzenlenen taşınmaz mallara ait ihtiyati tedbir kararı verebilir. Bu kararı hemen o yerin kadastro ve tapu sicil müdürlüklerine bildirir. Tedbir kararı alan taraf karar gününden itibaren usulün örgördüğü süre içinde kadastro mahkemesinde dava açmadığı takdirde tedbir kendiliğinden hükümsüz kalır.
             Bu Kanunun 26 ve 40 ıncı madde hükümleri saklı kalmak üzere, kadastro tutanağının düzenlenmesi gününden ve tutanak sonradan tamamlanmış ve düzeltilmiş ise, o günden sonra doğan haklara dair istekler, taksim şuyuun giderilmesi veya muhdesata bağlı olarak taşınmaz malı iktisap, muhdesatın yıkılıp kaldırılması ve benzeri nitelikte olan ve mahkemeden yenilik doğurucu hüküm almayı gerektiren dava ile ilgili isteklerin incelenmesi, kadastro mahkemesinin görevi dışındadır.
            
Zaman bakımından görev ve yetki:
             Madde 26 – Kadastro Mahkemesi;
             A) 10 uncu maddeye göre kadastro komisyonu tarafından gönderilen tutanaklara ait davaları,
             B) 11 inci maddede belirtilen askı ilanı içinde açılan davaları,
             C) Mahalli hukuk Mahkemelerinden 27 nci madde uyarınca Kadastro Mahkemesine devredilen dava ve dosyaları,
             D) Kadastro Mahkemelerine dava açıldıktan sonra, tesbitten önceki haklara dayanarak, asli müdahil olarak katılanların iddialarına dair uyuşmazlıkları,
             İnceler ve karara bağlar.
             (Değişik ikinci fıkra: 22/2/2005 – 5304/7 md.) Kadastro mahkemelerinde görülen davalarda, 3533 sayılı Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi İdarelere Aid Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolile Halli Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz.
             Kadastro mahkemesinde görülmekte olan bir dava konusu taşınmaz mal, 40 ıncı madde uyarınca başkasına devredildiği takdirde, davaya devralan devam eder.
             Kadastro mahkemesinin yetkisi her taşınmaz mal hakkında kadastro tutanağının düzenlendiği günde başlar. Bu yetkiyi bölgenin idari sınırları belli eder. Yeni ilçe kurulup, teşkilatlanarak faaliyete geçmesi hali hariç, idari kuruluşta yapılan değişiklik sebebiyle daha sonra başka bir bölgeye bağlanan taşınmaz mallara ilişkin uyuşmazlıklar, kadastroya başlama gününde yetkili olan kadastro mahkemesi tarafından karara bağlanır.
            
Mahalli mahkemelerde görülmekte olan davaların devri ve eksik idari işler hakkında yapılacak işlem:
             Madde 27 – Mahalli hukuk mahkemelerinde görülmekte olan kadastro ile ilgili ve henüz kesinleşmemiş bulunan taşınmaz mala ilişkin davalar hakkında o taşınmaz mal için kadastro tutanağı düzenlendiği tarihte bu mahkemelerin görevi sona erer ve davalara ait dosyalar mahkemesine resen devrolunur.
             Ayrıca müracaata kalmış davaların yenilenmesi halinde de yukarıdaki hüküm uygulanır.
             Kadastro hakimi, devredilen bu dava dosyaları ile beşinci madde gereğince müdür tarafından gönderilen kadastro tutanaklarını birleştirerek 11 inci maddede yazılı şekle uygun olarak askı ilanını yaptırır. İlan süresi bitmeden duruşmaya başlanamaz. Henüz kesinleşmemiş olan davalara, kaldıkları noktadan bu Kanunda öngörülen esas ve usul dairesinde devam olunur.
             Kadastro komisyonları tarafından 10 uncu madde uyarınca gönderilen tutanaklar için de hemen askı ilanı yaptırılarak 28 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.
             Hakim, usul ve şekle ilişkin eksiklikler sebebiyle tutanakları kadastro müdürlüğüne iade edemez.
            
Hataların düzeltilmesi: (1)
             Madde 41 – (Değişik birinci fıkra:22/2/2005 – 5304/9 md.) Kadastro sırasında veya sonrasında yapılan işlemlerle geometrik durumları kesinleşmiş olan taşınmazlarda ölçü, sınırlandırma, tersimat ve hesaplamalardan doğan hatalar, ilgilinin müracaatı veya kadastro müdürlüğünce re’sen düzeltilir. Düzeltme, taşınmaz malikleri ile diğer hak sahiplerine tebliğ olunur. Tebliğ tarihinden başlayan otuz gün içinde düzeltmenin kaldırılması yolunda sulh hukuk mahkemesinde dava açılmadığı takdirde, yapılan düzeltme kesinleşir. (2)

 

 

2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU
Madde 10 – (Değişik: 24/4/2001 - 4650/5 md.)
             Kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması halinde idare, 7 nci maddeye göre topladığı bilgi ve belgelerle 8 inci madde uyarınca yaptırmış olduğu bedel tespiti ve bu husustaki diğer bilgi ve belgeleri bir dilekçeye ekleyerek taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine müracaat eder ve taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin, peşin veya kamulaştırma 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise taksitle ödenmesi karşılığında, idare adına tesciline karar verilmesini ister.
             Mahkeme, idarenin başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün sonrası için belirlediği duruşma gününü, dava dilekçesi ve idare tarafından verilen belgelerin birer örneği de eklenerek taşınmaz malın malikine meşruhatlı davetiye ile veya idarece yapılan araştırmalar sonucunda adresleri bulunamayanlara, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesi gereğince ilan yoluyla tebligat suretiyle bildirerek duruşmaya katılmaya çağırır. Duruşma günü idareye de tebliğ olunur.
             Mahkemece malike doğrudan çıkarılacak meşruhatlı davetiyede veya ilan yolu ile yapılacak tebligatta;
             a)Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü.
             b)Malik veya maliklerin ad ve soyadları,
             c) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı,
             d) 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,
             e) Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği,
             f) 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
             g) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağı,
             h) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
             Belirtilir.
             Mahkemece, kamulaştırılacak taşınmaz malın bulunduğu yerde mahalli gazete çıkıyor ise, bu mahalli gazetelerden birisinde ve Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerin birisinde kamulaştırmanın ve belgelerin özeti en az bir defa yayımlanır.
             Mahkemece belirlenen günde yapılacak duruşmada hakim, taşınmaz malın bedeli konusunda tarafları anlaşmaya davet eder. Tarafların bedelde anlaşması halinde hakim, taraflarca anlaşılan bu bedeli kamulaştırma bedeli olarak kabul eder ve sekizinci fıkrının ikinci ve devamı cümleleri uyarınca işlem yapar.
             Mahkemece yapılan duruşmada tarafların bedelde anlaşamamaları halinde hakim, en geç on gün içinde keşif ve otuz gün sonrası için de duruşma günü tayin ederek, 15 inci maddede sayılan bilirkişiler marifetiyle ve tüm ilgililerin huzurunda taşınmaz malın değerini tespit için mahallinde keşif yapar. Yapılacak keşifte, taşınmaz malın bulunduğu yerin bağlı olduğu köy veya mahalle muhtarının da hazır bulunması amacıyla, muhtara da davetiye çıkartılır ve keşifte hazır bulunması temin edilerek, muhtarın beyanı da alınır.
             Bilirkişiler, taraflar ve diğer ilgililerin beyanını da dikkate alarak, 11 inci maddedeki esaslar doğrultusunda taşınmaz malın değerini belirten raporlarını onbeş gün içinde mahkemeye verirler. Mahkeme bu raporu, duruşma günü beklenmeksizin taraflara tebliğ eder. Yapılacak duruşmaya hakim, taraflar veya vekillerini ve bilirkişileri çağırır. Bu duruşmada tarafların bilirkişi raporlarına varsa itirazları dinlenir ve bilirkişilerin bu itirazlara karşı beyanları alınır.
             Tarafların bedelde anlaşamamaları halinde gerektiğinde hakim tarafından onbeş gün içinde sonuçlandırılmak üzere yeni bir bilirkişi kurulu tayin edilir ve hakim, tarafların ve bilirkişilerin rapor veya raporları ile beyanlarından yararlanarak adil ve hakkaniyete uygun bir kamulaştırma bedeli tespit eder. Mahkemece tespit edilen bu bedel, taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkının kamulaştırılma bedelidir. Tarafların anlaştığı veya tarafların anlaşamaması halinde hakim tarafından kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın, peşin ve nakit olarak veya kamulaştırma bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise, ilk taksitin yine peşin ve nakit olarak hak sahibi adına, hak sahibi tespit edilememiş ise ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere 10 uncu maddeye göre mahkemece yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeş gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere mahkemece uzatılabilir. İdarece, kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına yatırıldığına veya hak sahibinin tespit edilemediği durumlarda, ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere bloke edildiğine dair makbuzun ibrazı halinde mahkemece, taşınmaz malın idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenmesine karar verilir ve bu karar, tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir. Tescil hükmü kesin olup tarafların bedele ilişkin temyiz hakları saklıdır.
             Bu maddede öngörülen işlemler, mahkemenin davetine uymayanlar olduğu takdirde ilgilinin yokluğunda yapılır.
             Hak sahibinin tespit edilemediği durmlarda mahkemece, kamulaştırma bedelinin üçer aylık vadeli hesaba dönüştürülerek nemalandırılması amacıyla gerekli tedbirler alınır.
             Kamulaştırılması yapılan taşınmaz mal, tahsis edildiği kamu hizmeti itibariyle sicile kaydı gerekmeyen bir niteliğe dönüşmüş ise, istek halinde mahkemece sicil kaydının terkinine karar verilir.
             Bu tescil ve terkin işlemi sırasında mal sahiplerinin bu taşınmaz mal nedeniyle vergi ilişiksi aranmaz. Ancak, tapu dairesi durumu ilgili vergi dairesine bildirir.
             14 üncü maddede belirtilen süre içinde, kamulaştırma işlemine karşı hak sahipleri tarafından idari yargıda iptal davası açılması ve idari yargı mahkemelerince de yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde mahkemece, idari yargıda açılan dava bekletici mesele kabul edilerek bunun sonucuna göre işlem yapılır.
             Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya maddi hatalara karşı adli mahkemelerde açılacak düzeltim davalarında hangi idareye husumet yöneltileceğinin davetiye ve ilanda açıkça belirtilmemiş veya yanlış gösterilmiş olması nedeniyle davada husumet yanlış yöneltilmiş ise, gerçek hasma tebligat yapılmak suretiyle davaya devam olunur.

 

634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU
             Görevli mahkeme:
             Ek Madde 1 – (Ek: 13/4/1983-2814/15 md.)
             Bu Kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlık sulh mahkemelerinde çözümlenir.

             V - Hakimin müdahalesi:
             Madde 33 – Kat malikleri kurulunca verilen karara razı olmıyan veya kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma (Sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak, hakimin müdahalesini istiyebilir.
             Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder.
             Tesbit edilen süre içinde hakimin kararını yerine getirmiyenlerden, aynı mahkemece, 100 liradan 2000 liraya kadar para cezası alınmasına kesin olarak hükmolunur; yirmibeşinci madde hükmü mahfuzdur.
             D) Yönetici:
             I - Atanması:
             Madde 34 – Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.
             Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.
             Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır.
             Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.
             Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir.
             Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o geyrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.
             Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.
             Yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebilir; sözleşmede böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde, kat malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini istiyebilir.
             Yöneticinin öz ve soyadı ile iş ve ev adresinin anagayrimenkulün giriş kapısı yanına veya antrede görülecek bir yere çevre içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birinden, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece 50 liradan  250 liraya kadar para cezası alınmasına kesin olarak hükmolunur.

 

 

 

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

             Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
            Madde 22- (Değişik: 6/3/2003-4822/29 md.)
            Bakanlık, il ve ilçe merkezlerinde, bu Kanunun uygulamasından doğan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla en az bir tüketici sorunları hakem heyeti oluşturmakla görevlidir.
            Başkanlığı Sanayi ve Ticaret İl Müdürü veya görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici sorunları hakem heyeti; belediye  başkanının  konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye, baronun mensupları arasından görevlendireceği bir üye, ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği bir üye ve tüketici örgütlerinin  seçecekleri bir üye olmak üzere başkan dahil beş üyeden oluşur. Ticaret ve sanayi odası ya da ayrı ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği üye, uyuşmazlığın satıcı tarafını oluşturan kişinin tacir veya esnaf ve sanatkar olup olmamasına göre ilgili odaca görevlendirilir.
            Bakanlık taşra teşkilatının bulunmadığı il ve ilçelerde tüketici sorunları hakem heyetinin başkanlığı en büyük mülki amir ya da görevlendireceği bir memur tarafından yürütülür. Tüketici örgütü olmayan yerlerde tüketiciler, tüketim kooperatifleri tarafından temsil edilir. Tüketici sorunları hakem heyetinin oluşumunun sağlanamadığı yerlerde noksan üyelikler, belediye meclislerince re'sen doldurulur.
            Tüketici sorunları hakem heyetlerinde heyetin çalışmalarına ve kararlarına esas olacak dosyaları hazırlamak ve uyuşmazlığa ilişkin raporu sunmak üzere en az bir raportör görevlendirilir.
            Değeri beşyüz milyon liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar tarafları bağlar. Bu kararlar İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Taraflar bu kararlara karşı onbeş gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak, talep edilmesi şartıyla hakim, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir. Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.
            Değeri beşyüz milyon lira ve üstündeki uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetlerinin verecekleri kararlar, tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilir. Kararların bağlayıcı veya delil olacağına ilişkin parasal sınırlar her yılın Ekim ayı sonunda Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana gelen yıllık ortalama fiyat artışı oranında artar. Bu durum, Bakanlıkça her yıl Aralık ayı içinde Resmi Gazetede ilân edilir.
            25 inci maddede cezai yaptırıma bağlanmış hususlar dışındaki tüm uyuşmazlıklar, tüketici sorunları hakem heyetlerinin görev ve yetkileri kapsamındadır. 
            Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Başkan ve üyeleri ile raportörlere verilen huzur hakkı veya huzur ücretinin ödenmesine ilişkin esas ve usuller, bir ayda ödenecek tutar 2000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
             Tüketici sorunları hakem heyetlerinin kurulması, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Yargılamaya ve Cezaya İlişkin Hükümler
             Tüketici Mahkemeleri
            Madde 23- (Değişik: 6/3/2003-4822/30 md.)
            Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bakılır. Tüketici mahkemelerinin yargı çevresi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. 
            Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanlıkça açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır. Tüketici örgütlerince açılacak davalarda bilirkişi ücretleri, 29 uncu maddeye göre kaydedilen bütçede öngörülen ödenekten Bakanlıkça karşılanır. Davanın, davalı aleyhine sonuçlanması durumunda, bilirkişi ücreti 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak 29 uncu maddede düzenlenen esaslara  göre bütçeye  gelir kaydedilir. Tüketici mahkemelerinde görülecek davalar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Yedinci Babı, Dördüncü Faslı hükümlerine göre yürütülür. (1)
            Tüketici davaları tüketicinin ikametgahı mahkemesinde de açılabilir.
            Bakanlık ve tüketici örgütleri münferit tüketici sorunu olmayan ve genel olarak tüketicileri ilgilendiren hallerde bu Kanunun ihlali nedeniyle kanuna aykırı durumun ortadan kaldırılması amacıyla tüketici mahkemelerinde dava açabilirler.
            Gerekli hallerde tüketici mahkemeleri ihlalin tedbiren durdurulmasına karar verebilir. Tüketici Mahkemesince uygun görülen tedbir kararları, masrafı daha sonra haksız çıkan taraftan alınmak ve  29 uncu maddede düzenlenen esaslara  göre bütçeye gelir kaydedilmek üzere, ülke düzeyinde yayınlanan gazetelerden birinde Basın İlan Kurumunca ve ayrıca varsa davanın açıldığı yerde yayınlanan mahalli bir gazetede derhal ilân edilir. (1)
            Kanuna aykırı durumun ortadan kaldırılmasına yönelik Tüketici Mahkemesi kararları ise masrafı davalıdan alınmak üzere aynı yöntemle  derhal ilân edilir.

 

5464 SAYILI BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU

Madde 44 - Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili uyuşmazlıklarda kart hamilinin tüketici olması halinde, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci ve 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Kart çıkaran kuruluşlar tarafından kart hamilleri aleyhine açılacak davalarda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun görev ve yetkiye ilişkin hükümleri uygulanır.

 

6762 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

     
III - TİCARİ İŞLER:

Madde 3 - Bu kanunda tanzim olunan hususlarla bir ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer bir müesseseyi ilgilendiren bütün muamele, fiil ve işler ticari işlerdendir.

IV - TİCARİ DAVALAR VE DELİLLERİ:

 

1. UMUMİ OLARAK:

Madde 4 - 21 inci maddenin birinci fıkrası gereğince her iki taraf için ticari sayılan hususlardan doğan hukuk davaları ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın:

1. Bu kanunda;

2. Medeni Kanunun, rehin mukabilinde ikraz ile meşgul olanlar hakkındaki 876 ila 883 üncü maddelerinde;

3. Borçlar Kanununun, bir işletmenin satılması veya diğeriyle birleştirilmesi hakkındaki 179 ve 180, rekabet memnuiyetine dair 348 ve 352, neşir mukavelesi hakkındaki 372 ila 385, itibar mektubu ve itibar emri hakkındaki 399 ila 403, komisyona dair 416 ila 429, ticari mümessiller ve diğer ticari vekiller hakkındaki 449 ila 456, havale hakkındaki 457 ila 462, vedia hakkındaki 463 ila 482 nci maddelerinde;

4. Alameti farika, ihtira beratı ve telif hakkına mütaallik mevzuatta;

5. Bu kanunun 135 inci maddesinde yazılı ticarete mahsus yerler hakkındaki hususi hükümlerde;

6. Bankalar ve ödünç para verme işleri kanunlarında; tanzim olunan hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava sayılır. Şu kadar ki; her hangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmiyen havale, vedia ve telif hakkından doğan davalar bundan müstesnadır.

Ticari davalarda dahi deliller ve bunların ikamesi Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine tabidir.

(Ek fıkra: 20/04/2004-5136 S.K. 1.mad) İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü ile Adalet Bakanlığınca, bu Kanunun Dördüncü Kitabında yer alan deniz ticaretine ilişkin ihtilaflara bakmak ve asliye derecesinde olmak üzere Denizcilik İhtisas Mahkemeleri kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir.

2. TİCARET MAHKEMELERİNİN İŞ SAHASI:

Madde 5 - Aksine hüküm olmadıkça, dava olunan şeyin değerine göre asliye hukuk veya sulh hukuk mahkemesi ticari davalara dahi bakmakla vazifelidir.

Şu kadar ki; bir yerde ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu kanunun 4 üncü maddesi hükmünce ticari sayılan davalarla hususi hükümler uyarınca ticaret mahkemesinde görülecek diğer işlere ticaret mahkemesinde bakılır.

İkinci fıkrada yazılı hallerde, munhasıran iki tarafın arzularına tabi olmıyan işler hariç olmak üzere, bir davanın ticari veya hukuki mahiyeti itibariyle mahkemenin iş sahasına girip girmediği yalnız iptidai itiraz şeklinde taraflarca dermeyan olunabilir. İtiraz varit görüldüğü takdirde dosya ilgili mahkemeye gönderilir; bu mahkeme davaya bakmaya mecburdur; ancak, davanın mahiyetine göre tatbikı gerekli usul ve kanun hükümlerini tatbik eder. Ticari bir davanın hukuk mahkemesi, ticari olmıyan bir davanın ticaret mahkemesi tarafından görülmesi hükmün bozulması için yalnız başına kafi bir sebep teşkil etmez.

Vazifesizlik sebebiyle dava dilekçesinin reddi halinde yapılacak muamelelere ve bunların tabi oldukları müddetlere dair usul hükümleri, iş sahasına ait iptidai itirazın kabulü halinde de tatbik olunur.

 

4721SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU

Madde 75-  Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh  hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 84- Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.
Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh  hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 87- Dernekler, aşağıdaki hâllerde kendiliğinden sona erer:
1. Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hâle gelmesi veya sürenin sona ermesi,
2. İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması,
3. Borç ödemede acze düşmüş olması,
4. Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hâle gelmesi,
5. Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması.
Her ilgili, sulh  hâkiminden, derneğin kendiliğinden sonra erdiğinin tespitini isteyebilir.
II. Genel kurul kararı ile

Madde 102- Vakıf kurma iradesi, resmî senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıklanır. Vakıf, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır.
Resmî senetle vakıf kurma işleminin temsilci aracılığıyla yapılması, temsil yetkisinin noterlikçe düzenlenmiş bir belgeyle verilmiş olmasına ve bu belgede vakfın amacı ile özgülenecek mal ve hakların belirlenmiş bulunmasına bağlıdır.
Mahkemeye başvurma, resmî senet düzenlenmiş ise vakfeden tarafından; vakıf ölüme bağlı tasarrufa dayanıyorsa ilgililerin veya vasiyetnameyi açan sulh  hâkiminin bildirimi üzerine ya da Vakıflar Genel Müdürlüğünce re'sen yapılır.
Başvurulan mahkeme, mal ve hakların korunması için gerekli önlemleri re'sen alır.

Madde 107- Vakıf senedinde vakfın amacı ile bu amaca özgülenen mal ve haklar yeterince belirlenmiş ise, diğer noksanlıklar vakfın tüzel kişilik kazanması için yapılan başvurunun reddini gerektirmez.
Bu tür noksanlıklar, tescil kararı verilmeden önce mahkemece tamamlattırılabileceği gibi; kuruluştan sonra da denetim makamının başvurusu üzerine, olanak varsa vakfedenin görüşü alınarak vakfın yerleşim yeri mahkemesince tamamlattırılır.
Tescili istenen vakfa ölüme bağlı tasarrufla özgülenen mal  ve haklar amacın gerçekleşmesine yeterli değilse; vakfeden aksine bir irade açıklamasında bulunmuş olmadıkça bu mal ve haklar, denetim makamının görüşü alınarak  hâkim  tarafından benzer amaçlı bir vakfa özgülenir.

Madde 168- Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Madde 177- Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.    

Madde 309- Evlât edinme, küçüğün ana ve babasının rızasını gerektirir.
Rıza, küçüğün veya ana ve babasının oturdukları yer mahkemesinde sözlü veya yazılı olarak açıklanarak tutanağa geçirilir.
Verilen rıza, evlât edinenlerin adları belirtilmemiş veya evlât edinenler henüz belirlenmemiş olsa dahi geçerlidir.

Madde 312- Küçük, gelecekte evlât edinilmek amacıyla bir kuruma yerleştirilir ve ana ve babadan birinin rızası eksik olursa, evlât edinenin veya evlât edinmede aracılık yapan kurumun istemi üzerine ve kural olarak küçüğün yerleştirilmesinden önce, onun oturduğu yer mahkemesi bu rızanın aranıp aranmamasına karar verir.
Diğer hâllerde,  bu konudaki karar evlât edinme işlemleri sırasında verilir.
Ana ve babadan birinin küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmemesi sebebiyle rızasının aranmaması hâlinde, bu konudaki karar kendisine yazılı olarak bildirilir.

Madde 315- Evlât edinme kararı, evlât edinenin oturma yeri; birlikte evlât edinmede eşlerden birinin oturma yeri mahkemesince verilir.
……………..

I. Kamu vesayeti
Madde 397- Kamu vesayeti, vesayet makamı ve denetim makamından oluşan vesayet daireleri tarafından yürütülür.
Vesayet makamı, sulh hukuk mahkemesi; denetim makamı, asliye hukuk mahkemesidir.

A. Vesayet işlerinde yetki
Madde 411- Vesayet işlerinde yetki küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir.
B. Yerleşim yerinin değişmesi
Madde 412- Vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki kişi yerleşim yerini değiştiremez.
Yerleşim yerinin değişmesi hâlinde yetki, yeni vesayet dairelerine geçer. Bu takdirde kısıtlama yeni yerleşim yerinde ilân olunur.  
C. Yetki
Madde 430- Temsil kayyımı, kendisine kayyım atanacak kimsenin yerleşim yeri vesayet makamı tarafından atanır.
Yönetim kayyımı, malvarlığının büyük bölümünün yönetildiği veya temsil edilen kimsenin payına düşen malların bulunduğu yer vesayet makamı tarafından atanır.

D. Görev ve yetki
Madde 469- Devletin vesayet dairelerinde görevli kişilere karşı rücu davasına bakmaya, vesayet dairelerinin bulunduğu yere en yakın asliye mahkemesi yetkilidir.
Vesayetle ilgili tazminat ve diğer rücu davaları vesayet dairelerinin bulunduğu yer asliye mahkemesinde görülür.

 

5395 SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNU

Madde 7 - (1) Çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı; çocuğun anası, babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re'sen çocuk hâkimi tarafından alınabilir.
(2) Tedbir kararı verilmeden önce çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılabilir.
(3) Tedbirin türü kararda gösterilir. Bir veya birden fazla tedbire karar verilebilir.
(4) Hâkim, hakkında koruyucu ve destekleyici tedbire karar verdiği çocuğun denetim altına alınmasına da karar verebilir.
(5) Hâkim, çocuğun gelişimini göz önünde bulundurarak koruyucu ve destekleyici tedbirin kaldırılmasına veya değiştirilmesine karar verebilir. Bu karar acele hâllerde, çocuğun bulunduğu yer hâkimi tarafından da verilebilir. Ancak bu durumda karar, önceki kararı alan hâkim veya mahkemeye bildirilir.
(6) Tedbirin uygulanması, onsekiz yaşın doldurulmasıyla kendiliğinden sona erer. Ancak hâkim, eğitim ve öğrenimine devam edebilmesi için ve rızası alınmak suretiyle tedbirin uygulanmasına belli bir süre daha devam edilmesine karar verebilir.
(7) Mahkeme, korunma ihtiyacı olan çocuk hakkında, koruyucu ve destekleyici tedbir kararının yanında 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre velayet, vesayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında da karar vermeye yetkilidir.

Madde 8 - (1) Korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun menfaatleri bakımından kendisinin, ana, baba, vasisi veya birlikte yaşadığı kimselerin bulunduğu yerdeki çocuk hâkimince alınır.

(2) Tedbir kararlarının uygulanması, kararı veren hâkim veya mahkemece en geç üçer aylık sürelerle incelettirilir.

(3) Hâkim veya mahkeme; denetim memurları, çocuğun velisi, vasisi, bakım ve gözetimini üstlenen kimselerin, tedbir kararını yerine getiren kişi ve kuruluşun temsilcisi ile Cumhuriyet savcısının talebi üzerine veya re'sen çocuğa uygulanan tedbirin sonuçlarını inceleyerek kaldırabilir, süresini uzatabilir veya değiştirebilir.

 

5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU

MADDE 36- (1) Mahkeme kararı ile yapılan kayıt düzeltmelerinde aşağıdaki usûllere uyulur:
a) Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır. Kayıt düzeltme davaları Cumhuriyet savcısı ve nüfus müdürü veya görevlendireceği nüfus memuru huzuru ile görülür ve karara bağlanır.
b) Aynı konuya ilişkin olarak nüfus kaydının düzeltilmesi davası ancak bir kere açılabilir. Ad değişikliği halinde, nüfus müdürlüğü bu kişinin çocuklarının baba veya ana adına ilişkin kaydı, soyadı değişikliğinde ise eş ve ergin olmayan çocukların soyadını da düzeltir.
c) Tespit davaları, kaydın iptali veya düzeltilmesi için açılacak davalara karine teşkil eder.
(2) Kişilerin başkasına ait kaydı kullandıklarına ilişkin başvurular Bakanlıkça incelenip sonuçlandırılır.

 

2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU

             Tetkik mercii:
             Madde 4 – (Değişik: 3/7/1940 - 3890/1 md.)
             (Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/1 md.) İcra ve iflâs dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikâyetlerle itirazların incelenmesi icra tetkik mercii hâkimi yahut kanun gereğince bu görev kendisine verilmiş olan hâkim tarafından yapılır. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü ile Adalet Bakanlığınca icra tetkik merciinin birden fazla dairesi kurulabilir. Bu durumda icra tetkik mercii daireleri numaralandırılır. İcra tetkik merciinin birden fazla dairesi bulunan yerlerde iş dağılımı ve buna ilişkin esaslar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. Her icra tetkik mercii hâkimi, kendisine Adlî Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca dönüşümlü olarak bağlanan icra ve iflâs dairelerinin muamelelerine yönelik şikâyetleri ve itirazları inceler, bu dairelerin gözetim ve denetimlerini yapar, idarî işlerine bakar.
             İcra yetkisini haiz sulh mahkemelerinin muamelelerine karşı vuku bulacak şikayet ve itirazların tetkik mercii o mahkemenin hakimidir.

             II. YETKİ
             Yetki ve itirazları:
             Madde 50 – (Değişik: 3/7/1940 - 3890/1 md.)
             Para veya teminat borcu için takip hususunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yetkiye dair hükümleri kıyas yolu ile tatbik olunur. Şu kadar ki, takibe esas olan akdin yapıldığı icra dairesi de takibe salahiyetlidir.
             Yetki itirazı esas hakkındaki itirazla birlikte yapılır. Tetkik mercii tarafından önce yetki meselesi tetkik ve kati surette karara raptolunur.
             İki tetkik mercii arasında yetki noktasından ihtilaf çıkarsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 25 inci maddesi hükmü tatbik olunur.

İhtiyati haciz kararı :
             Madde 258 – İhtiyati hacze 50 nci maddeye göre yetkili mahkeme tarafından karar verilir. Alacaklı alacağı ve icabında haciz sebepleri hakkında mahkemeye kanaat getirecek deliller göstermeğe mecburdur.
             Mahkeme iki tarafı dinleyip dinlememekte serbesttir.
             (Ek fıkra:17/7/2003 – 4949/60 md.; Değişik: 2/3/2005-5311/16 md.) İhtiyatî haciz talebinin reddi halinde alacaklı istinaf yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesi bu başvuruyu öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir.            

             İhtiyati hacizde teminat :
             Madde 259 – (Değişik: 3/7/1940 - 3890/1 md.)
             İhtiyati haciz istiyen alacaklı hacizde haksız çıktığı taktirde borçlunun ve üçüncü şahsın bu yüzden uğrayacakları bütün zararlardan mesul ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 96 ncı maddesinde yazılı teminatı vermeğe mecburdur.
             Ancak alacak bir ilama müstenid ise teminat aranmaz.
             Alacak ilam mahiyetinde bir vesikaya müstenid ise mahkeme teminata lüzum olup olmadığını takdir eder.
             Tazminat davası ihtiyati haczi koyan mahkemede dahi görülür.

             I - YETKİ :
             İflas takiplerinde yetkili merci:
             Madde 154 – (Değişik: 18/2/1965 - 538/74 md.)
             İflas yoliyle takipte yetkili merci, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu mahaldeki icra dairesidir.
             Merkezleri yurt dışında bulunan ticari işletmeler hakkında yetkili merci, Türkiye'deki şubenin, birden ziyade şubenin bulunması halinde merkez şubenin bulunduğu yerdeki icra dairesidir.
             Borçlu ile alacaklı yetkili icra dairesini yazılı anlaşma ile tayin etmişlerse, o yerin icra dairesi dahi iflas takibi için yetkili sayılır.Şu kadar ki, iflas davaları için yetki sözleşmesi yapılamaz ve iflas davası mutlaka borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde açılır

İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz:(1)
             Madde 265 – (Değişik: 18/2/1965 - 538/105 md.)
             (Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/63 md.) Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyatî haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi hâlde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir.
             (Ek ikinci fıkra: 17/7/2003-4949/63 md.) Menfaati ihlâl edilen üçüncü kişiler de ihtiyatî haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde ihtiyatî haczin dayandığı sebeplere veya teminata itiraz edebilir.
             Mahkeme, gösterilen sebeplere hasren tetkikat yaparak itirazı kabul veya reddeder.
             İtiraz eden, dilekçesine istinat ettiği bütün belgeleri bağlamaya mecburdur. Mahkeme, itiraz üzerine iki tarafı davet edip gelenleri dinledikten sonra, itirazı varit görürse kararını değiştirebilir veya kaldırabilir. Şu kadar ki, iki taraf da gelmezse evrak üzerinde inceleme yapılarak karar verilir.
             (Ek fıkra: 17/7/2003 – 4949/63 md.; Değişik:2/3/2005-5311/17 md.) İtiraz üzerine verilen karara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi bu başvuruyu öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir. İstinaf yoluna başvuru, ihtiyatî haciz kararının icrasını durdurmaz.
             İhtiyati haczin kaldırılması:
             Madde 266 – (Değişik: 18/2/1965 - 538/106 md.)
             Borçlu, para veya mahkemece kabul edilecek rehin veya esham yahut tahvilat depo etmek veya taşınmaz rehin yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartı ile ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden istiyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra tetkik merciine geçer

I. ADÎ KONKORDATO(2)
             Konkordato talebi:
             Madde 285 – (Değişik: 18/2/1965 - 538/120 md.)
             (Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/67 md.) Konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen herhangi bir borçlu, tetkik merciine gerekçeli bir dilekçe ve bir konkordato projesi verir. Bu projeye ayrıntılı bir bilanço, gelir tablosu ve defter tutmaya mecbur şahıslardan ise defterlerinin durumunu bildiren bir cetvel ekler. Bu cetvelde, özellikle Türk Ticaret Kanununun 66 ncı maddesi hükmünce tutulması mecburi olan defterlerin hepsinin tutulmuş olup olmadıkları gösterilir.
             (Ek fıkra: 17/7/2003-4949/67 md.) İflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, tetkik merciinden borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.
             (Ek fıkra: 17/7/2003-4949/67 md.) Konkordato talebi üzerine tetkik mercii, gerekli gördüğü takdirde, borçlunun malvarlığının muhafazası için 290 ıncı maddenin ikinci fıkrasındaki tedbirleri emreder.
             Yetkili tetkik mercii, iflasa tabi olanlar için 154 üncü maddenin 1 inci veya 2 nci fıkrasında yazılı yerdeki, iflasa tabi olmıyan borçlunun yerleşim yerlerindeki tetkik merciidir.

Davanın Konusu Görevli Mah. Yetkili Mahkeme
ACELE İŞLERDE El Koyma, Tespit ve Tescil  ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
ADİ ŞİRKET sözleşmesine göre ortaklık payı olarak emek arzedenle şirket arasında ihtilaf TİCARET M. Şirket merkezinin bulunuduğu yer/KESİN
AİLE ekonomisi sınırları içinde bulunan tarımla ilgili işyerlerinde çalışan ile işveren arasında ihtilaf ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
AİLE üyeleri tarafından yapılan ev ve el sanatlarında çalışanla işveren arasındaki ihtilaf ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
ALACAK (Apartman kapıcısı nın ücret talebine dayalı) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
ALACAK (Bağkur Kanunundan doğan) İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
ALACAK (Belediye Memurunun maaş alacağından doğan) İDARE M. Kamu görevlisinin görvli bulunduğu yer/KESİN
ALACAK (Çiftçi mallarını koruma bekçisinin özlük haklarırından doğan) İDARE M. Kamu görevlisinin görvli bulunduğu yer/KESİN
ALACAK (Çoban ile istihtam edeni arasındaki ilişkiden doğan) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
ALACAK (Eski belediye başkanının ödenmeyen aylık ücretlerinin ödenmesi) İDARE M. Kamu görevlisinin görvli bulunduğu yer/KESİN
ALACAK (Faiz alacağı) (İstisnai göreli Mahkeme VAR İSE; BU MAHKEME), Yok ise , ASLİYE H.M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri, Olay yeri, /İHTİYARİ
ALACAK (Gayrımenkul tellallığı (Emlakçı) ücretinin ödenmesi) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
ALACAK (İdari tasarrufla anonim şirketin genel müdürlüğüne atanan kişinin ücretinnden doğan) İDARE M. Kamu görevlisinin görvli bulunduğu yer/KESİN
ALACAK (Kamu alacağının (6183 S.K. Kapsamında) tahsili) Alacaklı tahsil dairesinin mahalli tahsil dairesi, Borçlu veya malları başka yerdi ise bunların bulunduğu yer tahsil dairesi niyabeten Alacaklı tahsil tahsil dairesi, Borçlu veya malları başka yerdi ise bu tahsil dairesi niyabeten/KESİN
ALACAK (Kamu görevlisinin fazladan aldığı paranın tahsili) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
ALACAK (Kamu görevlisinin fazladan aldığı paranın tahsili) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
ALACAK (Kat mülkiyeti veya irtifakı kurulmuş yerlerde kat malikinin borcunu ödememesi) SULH HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
ALACAK (Kira alacaığı) SULH HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Aktin icra yeri/İHTİYARİ
ALACAK (Sözleşmeden doğan yetki içeren bonaya bağlanmış para alacağı) Tüketici M., TİCARET M Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri, Sözleşmeyle belirlenen yer/İHTİYARİ
ALACAK (SSKK (506 S.) 80. maddesinden kaynaklanan kurum alacağı ile ilgili davalar) İŞ M. Alacaklı sigorta müdürlüğünün bulunduğu yer/KESİN
ALACAK (Tacir konumundaki kredi borçlusu ile BANKA arasındaki dava) TİCARET M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
ALACAK (Tüketici konumundaki kredi borçlusu ile BANKA arasındaki dava) HAKEM HEYETİ, TÜKETİCİ M. Tüketicinin yerleşim yeri, Davalının yerleşim yeri , Dava konusu işlemin yapıldığı yer/İHTİYARİ
ANONİM ŞİRKET KURULUŞUNUN TASTİKİ TİCARET M. Şirket merkezinin bulunduğu yer/KESİN
ANONİM ŞİRKETİN Kuruluşunda ayni varlığın değeri için bilirkişi seçimi TİCARET M. Şirket merkezinin bulunduğu yer/KESİN
ANTRONÖR ile Spor Klübü arasındaki dava İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri/KESİN 
APARTMAN KAPICISI  ile yönetim arasındaki dava İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
ARAÇ KAYDININ İPTALİ VE TESÇİL (Satın alanın araç kaydını üzerine almadığından) İDARE M. İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN
ARSA sahibi adına inşaat yaptıran ile işçi arasındaki dava İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
ASKERİ   sivil memurun atölye tazminatı istemli davası İDARE M. Kamu görevlisinin görvli bulunduğu yer/KESİN
ASKERİ ATEŞE ile kamu kurumu arasında yurtdışı görev aylığı ile ilgili ihtilaf İDARE M. İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN
ASKERİ okuldan istifaen ayrılan kişinin öğrenci masraflarının geri istenmesi işlemine karşı dava İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
AT YARIŞINDA kazanan atları belirleyen komiserler kurulu kararına iptali ve ödülün verilmesi İDARE M. İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN
AYRILIK Davası AİLE M. Eşlerden birinin yerleşim yeri, Eşlerin davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer/KESİN
BABA İLE Soybağı Kurulması AİLE M. Taraflardan birinin dava ve ya doğum sırasındaki yerleşim yeri/İHTİYARİ
BABALIK  Davası AİLE M.  Taraflardan Birinin Dava Veya Doğum Zamanındaki İkametahı/İHTİYARİ
BAĞKUR Kanunundan Doğan Davalar İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
BAKANLIK yönergesini dayanılarak nüfus kütüklerinde yapılan değişikliklerin düzeltilmesi ASLİYE HUKUK M. Kaydı düzeltilecek kişinin yerleşim yeri/KESİN
BASIN İŞ Kanunundan Doğan Davalar İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
BASIN mesleğinde çalışanlarla işverenler arasındaki ihtilaflar İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
BAŞKASININ TAŞINMAZI Üzerinde Yapılan İnşaat Dolayısıyla Açılan Davalar ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
BAŞKASININ TAŞINMAZI Üzerinde Yapılan İnşaat Dolayısıyla Açılan Davalar ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
BAŞKASININ TAŞINMAZINA taşkın yapılan yapı nedeniyle yıkım davası ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
BELEDİYE ile işçi arasındaki tasarrufu teşvik kesinti ve nemalarından kaynaklanan ihtilaf İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
BELEDİYE tarafından açılan çevrenin kirletilmesinin durdurulması, ASLİYE HUKUK M. Haksız fiilin yapıldığı yer/KESİN
BELEDİYECE  su borcundan su bağlamadığından, borçlu olmadığını tespit ile suyun bağlanması ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, /İHTİYARİ
BELEDİYENİN  istediği su bedelinin terkini ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
BELEDİYENİN  işçisinin işine son vermesine karşı dava İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
BELEDİYENİN  kanun gereği ödemekle yükümlü olduğu sosyal amaçlı yardımın tahsili İDARE M. İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN
BELEDİYENİN  kurduğu özel hukuk hükümlerine tabi kuruluş ile hazine arasındaki ihtilaf ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/KESİN
BELEDİYENİN  kusurlu ruhsat verme işleminden doğan davalar İDARE M. İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN
BONONUN İPTALİ TİCARET M. Borçlunun yerleşim yeri/KESİN
Borçlunun itiraz ve şikayetinin kaldırılması ve iflas Dv. (Kam. Sen. M.Y. İcra takibinde) TİCARET M. Borçlunun muamele merkezi/KESİN
BORÇLUNUN İVAZSIZ Taşınmaz Satışının İptali (6183 S. AATHK  27, 28 ve 30 md. gereği) ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın bulunduğu yer/KESİN
BORÇLUNUN TASARRUF YETKİSİNİN KALDIRILMASI İCRA M. Konkordato kararı veren mahkemenin bulunduğu yer/KESİN
BORÇLUNUN TASARRUFLARININ İPTALİ ASLİYE HUKUK M. Borçlunun yerleşim yeri, Tasarrufun yapıldığı yer/İHTİYARİ
BOŞANMA (Akıl Hastalığı Nedeniyle) AİLE M. Eşlerden birinin yerleşim yeri, Eşlerin davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer/KESİN
BOŞANMA (Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeni İle) AİLE M. Eşlerden birinin yerleşim yeri, Eşlerin davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer/KESİN
BOŞANMA (Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle) AİLE M. Eşlerden birinin yerleşim yeri, Eşlerin davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer/KESİN
BOŞANMA (Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle) AİLE M. Eşlerden birinin yerleşim yeri, Eşlerin davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer/KESİN
BOŞANMA (Terk nedeniyle) AİLE M. Eşlerden birinin yerleşim yeri, Eşlerin davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer/KESİN
BOŞANMA (Zina nedeniyle) AİLE M. Eşlerden birinin yerleşim yeri, Eşlerin davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer/KESİN
BOŞANMA Davaları AİLE M. Eşlerden birinin yerleşim yeri, Eşlerin davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer/KESİN
CİNSİYET değişikliği için izin talebi ASLİYE HUKUK M. Nüfus Kaydı Düzeltilecek Kişinin yerleşim yeri, /KESİN
CİNSİYET Düzeltilmesi Davaları ASLİYE HUKUK M. Nüfus Kaydı Düzeltilecek Kişinin yerleşim yeri, /KESİN
ÇARŞI BEKÇİSİ VE MAHALLE BEKÇİSİ ile işveren arasındaki ihtilaf ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
ÇEKİN İPTALİ TİCARET M. Borçlunun yerleşim yeri/KESİN
ÇEVRE KİRLETİLMESİNİN ÖNLENMESİ ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
ÇIRAK  ile işveren arasındki ihtilaflar ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
ÇİFTÇİ Mallarını Koruma BEKÇİSİNİN  KIDEM TAZMİNATI İstemi İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
ÇOCUK  Malları Konusunda Hakim Kararları AİLE M. Küçüğün yerleşim yeri /İHTİYARİ
ÇOCUK ile kişisel ilişki kurulması  AİLE M. Çocuğun oturduğu yer M. (boşanmaya ve evlilik birliğinin kor. ilişkin yetki hük. saklı), Davalının yerleşim yeri, Çocuğun ,ana babasının, vasisinin, birlikte yaşadığı kişi-nin bulunduğu yer/İHTİYARİ
DEMİR MADENİNİN mülkiyeti ile ilgili özel hukuk tüzel kişisi ile Devlet arasındaki ihtilaf ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
DENİZ İŞ Kanunundan Doğan Davalar İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
DENİZ TİCARET ihtilaflarından doğan dava DENİZCİLİK İHTİSAS M., Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ (Asker ile ilgili askerlik hizmetini ilgilendirmeyen) İDARE M. Kamu görevlisinin son görev yeri/KESİN
DİSİPLİN CEZASININ KALDIRILMASI (DSİ ile işçisi arasında) İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
ECRİMİSİL (Hazinenin açtığı Ecrimisil (işgal tazminatı)) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
ECRİMİSİL (İşgal tazminatı) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
ECRİMİSİL (Kat malikinin ortak alanı işgal ederek kullanması nedeniyle) ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer, Davalının yerleşim yeri /İHTİYARİ
ECRİMİSİLE İTİRAZ (Devletin mülkiyet veya tasarrufundaki yerin işgali üzerine yazılan) VERGİ MAHMEMESİ Ödeme emrini düzenleyen dairenin bulunduğu yer/KESİN
EĞLENCE veya konaklama işyerinde yüzde ile çalışan kişiyle işveren arasındaki ihtilaf İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
ELATMANIN ÖNLENMESİ   (Yaylaya elatmanın önlenmesi davası) ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
ELATMANIN ÖNLENMESİ   (Zilyetliğin korunması davası) SULH HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
ELATMANIN ÖNLENMESİ (Kamu kurumu aleyhine komşuluk hukukuna dayalı açılan) ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
ELATMANIN ÖNLENMESİ (Kamu kurumu aleyhine komşuluk hukukuna dayalı açılan) ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
ELATMANIN ÖNLENMESİ (Kat Mül./İrtf. kurulmuş yerde bağımsız bölüm malikinin ortak yerlere) SULH HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
ELATMANIN ÖNLENMESİ (MERAYA) ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
ELATMANIN ÖNLENMESİ (Salt zilliyetliğin korunması davası) SULH HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
ELATMANIN ÖNLENMESİ (Suya elatmanın önlenmesi davası) ASLİYE HUKUK M. Kaynak veya akarsuyun bulunduğu yer/KESİN
ELATMANIN ÖNLENMESİ (TAŞINMAZA) ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu YerBirden Fazla Taşınmaz Varsa Bunlardan Birinin Bulunduğu Yer/KESİN
ELATMANIN ÖNLENMESİ davası sırasında KİRACILIK SAVUNMASI ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
ELATMANIN ÖNLENMESİ davası sırasındaKADASTRO GİRMESİ KADASTRO  M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
ELATMANIN ÖNLENMESİ ve ECRİMİSİL ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
ELATMANIN ÖNLENMESİ, KAL VE ECRİMİSİL ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
ELBİRLİĞİ  (iştirak halindeki) mülkiyetin paylı  mülkiyete dönüştürülmesi davası SULH HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
Elindeki mal haczedilmiş olan 3. kişinin mülkiyet davası İCRA M. İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN
EMEKLİ SANDIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ (Askeri ilgilendiren ve askeri hizmetle ilişkili) İDARE M. İDARE M./KESİN
ERGİN KILINMA (KAZAİ RÜŞT) ASLİYE HUKUK M. Küçüğün yerleşim yeri /KESİN
Eser, vekalet, nakliye, neşhir, adi şirket sözleşmesiyle adam ÇALIŞTIRANLA çıkacak ihtilaf ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
ESNAFLIK faaaliyetinde(3ten az kişinin çalıştığı) çalışanla işveren arasındaki ihtilaf ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
EŞ VE ÇOCUKLARIN aile hukuku çerçevesinde yaptıkları HİZMETten doğan davalar ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri/İHTİYARİ
EŞYA ALACAĞI ( Eşler arasındaki) davası AİLE M. Eşlerden birinin yerleşim yeri, Eşlerin davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer/KESİN
EV HİZMETİNDE ÇALIŞANlarla işveren arasındaki ihtilaf ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
EVDE hastaya bakan HEMŞİRE ile işveren arasındaki dava İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
EVLAT EDİNİLEN Küçüğün Ana Babasının RIZASININ ALINMASI AİLE M. Küçüğün ya da ana babanın oturduğu Yer/İHTİYARİ
EVLAT EDİNME   AİLE M. Evlat edinenin oturma yeri, Birlikte evlat edinmede eşlerden birinin oturma yeri/İHTİYARİ
EVLATLIK İlişkisi Kurulması AİLE M. Evlat edinenin oturma yeri, Birlikte evlat edinmede eşlerden birinin oturma yeri/İHTİYARİ
EVLATLIK İlişkisinin Kaldırılması Davası AİLE M. Evlat Edinenin,Edinenlerin veya Evlat Edinilenin yerleşim yeri/İHTİYARİ
EVLERDE yapılan el sanatları işinde ÇALIŞANla işveren arasındaki dava  ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
EVLİLİĞİN FESHİ ( Mutlak Butlan Nedeniyle)  AİLE M. Eşlerden birinin yerleşim yeri, Eşlerin davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer/KESİN
EVLİLİĞİN FESHİ ( Nisbi Butlan Nedeniyle) AİLE M. Eşlerden birinin yerleşim yeri, Eşlerin davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer/KESİN
EVLİLİĞİN FESHİ (Gaiplik Sebebiyle ) AİLE M. Davacının yerleşim yeri, Fesih gaiplik başvurusu ile birlikte açılmışsa kişinin Türkiyedeki son yerleşim yeri, Yoksa nüfus sicilinde kayıtlı olduğu yer, Yoksa anasının veya babasının kayıtlı bulunduğu yer/KESİN 
Fazladan alınan İMAR HARCININ İADESİ (Fazladan alınan) İDARE M. İmar harcının kesildiği Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
GAİPLİK ASLİYE HUKUK M. Gaibin Türkiye'deki son yerleşim yeri, Bu yoksa nüfus sicilinde kayıtlı olduğu yer, Böyle bir kayıt yoksa anasının veya babasının kayıtlı bulunduğu yer /KESİN
Geçersiz (batıl) İŞ SÖZLEŞMESİNE dayalı olarak taraflar arasında çıkan ihtilaflar İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri/KESİN 
GEÇİT HAKKI Verilmesi Davaları ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
GEÇİT HAKKI Verilmesi Davaları ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
GENEL KURUL ÇAĞRISI VE GÜNDEM TESPİTİ  (Anonim Şirkette 1/10 hisse sahiplerinin) TİCARET M. Anonim Şirketin merkezinin bulunduğu yer/KESİN
GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ (Anonim Şirkette) TİCARET M. Anonim Şirketin merkezinin bulunduğu yer/KESİN
GÜMRÜK PARA CEZASININ kaldırılması VERGİ MAHMEMESİ Cezayı kesen dairenin bulunduğu yer/KESİN
GÜVENLİK GÖREVLİSİYLE işveren arasındaki dava İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
HACZE İTİRAZ İCRA M. İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN
Hacze katılacakların sıra cetveline itiraz İCRA M. İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN
HAKİM KARARI (Mal Ort. Rej. Ortaklığa Girecek Mirası Kabul Veya Red Hususunda) AİLE M. Davacı eşin yerleşim yeri/İHTİYARİ
Hakka dayalı ZİLLİYETLİK davası SULH HUKUK M., ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
HAKSIZ RAKABETİN ÖNLENMESİ TİCARET M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
HAKSIZ REKABETİN SONUÇLARININ DÜZELTİLMESİ TİCARET M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
HAKSIZ REKABETİN TESPİTİ TİCARET M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
İCRA DAİRESİNİN YAPTIĞI İHALENİN FESHİ İCRA M. İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN
İCRA TAKİBİNE GECİKMİŞ İTİRAZ İCRA M. İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN
İCRA TAKİBİNİN DURDURULMASI, KALDIRILMASI VEYA İPTALİ İCRA M. İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN
İCRADA 3. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI İCRA M. İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN
İCRADA İSTİHKAK İDDİASINA İTİRAZ (ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN) İCRA M. İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M., Mal başka yerde bulunuyorsa malın bulunduğu yer/KESİN
İCRADA KIYMET TAKTİRİNE İTİRAZ İCRA M. İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN
İCRADA OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA SÜRE VERİLMESİ TALEBİ İCRA M.  İflasa tabi borçlunun muamele merkezi, diğer borçlunun yerleşim yeri, Yabancı ticari işletmenin Türkiyede merkez veya şubesinin bulunduğu yer/KESİN
İCRADA OLAĞANÜSTÜ SÜRENİN KALDIRILMASI DAVASI İCRA M. Olağanüstü süreyi veren mahkeme/KESİN
İCRADA OLAĞANÜSTÜ SÜRENİN UZATILMASI DAVASI İCRA M. Olağanüstü süreyi veren mahkeme/KESİN
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İCRA M. İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN
İdari birim adının değişmesi nedeniyle NÜFUS KAYDIndaki idari birimin düzeltilmesi talebi İLGİLİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KESİN
İDARİ CEZAYA İTİRAZ (BELEDİYENİN  faaliyetten men cezasına) VERGİ MAHMEMESİ Cezayı kesen dairenin bulunduğu yer/KESİN
İDARİ CEZAYA İTİRAZ (BELEDİYENİN  işyeri kapatma cezasına) VERGİ MAHMEMESİ Cezayı kesen dairenin bulunduğu yer/KESİN
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İDARE M. İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Asker  kişinin devlet memurluğundan çıkarılması) İDARE M. İDARE M./KESİN
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Asker  kişinin görevine son verilmesi) İDARE M. İDARE M./KESİN
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Asker  kişinin kendisine ek gösterge verilmesi talebinin reddi) İDARE M. Kamu görevlisinin görvli bulunduğu yer/KESİN
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Askeri hizmete ilişkin olmayan) İDARE M. İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Belediye Encümeninin verilen zararın tahsili kararına karşı) İDARE M. İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Belediyece şuyulandırılan taşınmazın  tapuca tescilinin yapılmaması) İDARE M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Birlik üyesi belediyeye su borcunu ödeyinceye kadar su verilmemesi) İDARE M. İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Evlat edinmenin nüfusa işlememesi işleminin) İDARE M. İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Harp Okuluyla ilişiği kesilmesi işleminin) İDARE M. İDARE M./KESİN
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (İmar İşleminin iptali) İDARE M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Kamulaştırma kararını iptal eden Belediye Encümeni kararının iptali) ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Komutanlığın malulen emeklilik isteminin reddine ilişkin) İDARE M. İDARE M./KESİN
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Lojman tahsis işleminin) İDARE M. İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (MEB da sözleşmeli statüsünde çalışanın harcırah istiminin reddi ned.) İDARE M. Kamu görevlisinin görvli bulunduğu yer/KESİN
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Oda yönetim kurulu kararının iptali) İDARE M. İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Sahte nüfus cüzdanıyla yapılan vergi kaydının iptali) VERGİ M. İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Sulama birliğince çiftçi adına sulama ücreti tahakkuk ettirilmesi) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Şehit ve yetim aylığı bağlanması talebinin reddine ilişkin kararın) İDARE M. İDARE M./KESİN
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Uzatmalı onbaşının eşinin dul aylığı bağlanması talebinin reddinde) İDARE M. Kamu görevlisinin son görev yaptığı yer/KESİN
İDARİ KARARIN İPTALİ (Belediye encümeninin kiralananın ruhsatının iptali ve tahliye kararı) İDARE M. İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ (Belediyece hafriyat toprağı dökülmesi nedeniyle yazılan) VERGİ MAHMEMESİ Cezayı kesen dairenin bulunduğu yer/KESİN
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ (İmar Kanununun 21, 32, 40 ve 42. maddelerine göre kesilen) VERGİ MAHMEMESİ Cezayı kesen dairenin bulunduğu yer/KESİN
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ (İmar mevzuatına aykırı bina nedeniyle verilen) VERGİ MAHMEMESİ Cezayı kesen dairenin bulunduğu yer/KESİN
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ (Sahil şeridine izinsiz yapılan yapı nedeniyle kesilen) VERGİ MAHMEMESİ Cezayı kesen dairenin bulunduğu yer/KESİN
İdari sözleşmenin idarenin tek taraflı feshi nedeniyle oluşan ihtilafla ilgili dava İDARE M. İdari sözleşmeyi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN
İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI AİLE M. Bulunulan Yer/İHTİYARİ
İFLAS DAVASI TİCARET M. Borçlunun muamele merkezi/KESİN
İFLAS DAVASI ( Önceden takibe gerek olmaksızın-Doğrudan) TİCARET M. Borçlunun muamele merkezi/KESİN
İFLAS DAVASI (Anonim, Limitet ve Kooperatif şirketlerin iflasına karar verilme isteği) TİCARET M. Şirketin muamele merkezi/KESİN
İFLAS DAVASI (Borçlunun kendiliğinden iflas istemesi) TİCARET M. Borçlunun muamele merkezi/KESİN
İFLAS DAVASI (Kambiyo senetlerinin iflas yoluyla takibinde) TİCARET M. İşlemi yapan İcra D. bağlı bulunduğu İcra M., Borçlunun muamele merkezi yeri, Kambiyo senedinde yetkili olarak gösterilen yer/İHTİYARİ
İFLAS İSTEĞİ (Konkordatonun reddinden sonra) İCRA M. İflasa tabi olmayan borçlunun yerleşim yeri, Yabancı ticri işletmenin Türkiyede şubesinin veya varsa merkezinin bulunduğu yer/KESİN
İFLASA İTİRAZ DAVASI TİCARET M. Borçlunun muamele merkezi/KESİN
İFLASIN KALDIRILMASI TİCARET M. Borçlunun muamele merkezi/KESİN
İFLASIN KAPANMASI DAVASI TİCARET M. (Kurulmamışsa Asliye H.M.) Borçlunun muamele merkezi/KESİN
İFLASTA 3. KİŞİLERİN İSTİHKAK İDDİASI İCRA M. İşlemi yapan iflas dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN
İFLASTA İTİBARIN YERİNE GETİRİLMESİ DAVASI TİCARET M. İflas kararını veren mahkeme/KESİN
İFLASTA SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Alacağın esası ve miktarı yönünden) TİCARET M. Borçlunun muamele merkezi/KESİN
İFLASTA SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Alacak sırasına şikayet) İCRA M. Borçlunun muamele merkezi/KESİN
İFLASTA TAKASA İTİRAZ TİCARET M. Borçlunun muamele merkezi/KESİN
İFLASTAN SONRA KONKORDATO İSTEĞİ VE İFLASIN KALDIRILMASI D. TİCARET M. (Kurulmamışsa Asliye H.M.) İflas kararını veren mahkeme/KESİN
İHALE yöntemiyle geçekleştirilen özelleştirme sonucu hisse satış işlemiyle ilgili uyuşmazlık TİCARET M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
İHALE yöntemiyle geçekleştirilen özelleştirme sonucu hisse satış işlemiyle ilgili uyuşmazlık TİCARET M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
İHALENİN ek sözleşmesine uyulmaması nedeniyle çıkan ihtilaf ASLİYE HUKUK M. Davalının bulunduğu yer, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
İHALENİN FESHİ (Ortaklığın Giderilmesi İle İlgili Satışın İptali Davası) SULH HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN 
İHTAR (Terk Nedeniyle) AİLE M. Eşlerden birinin yerleşim yeri, Eşlerin davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer/KESİN
İHTİYATİ HACİZ Kaynak ve Değere Göre TÜKETİCİ M. SULH H.M., TİCARET M., ASLİYE H.M.  Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri, Sözleşmeyle belirlenen yer/İHTİYARİ
İHTİYATİ HACİZ (Konkordatonun reddinden sonra) İCRA M. Konkordatonun tastikini reddeden mahkeme/KESİN
İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALDIRILMASI (İcra takibine başlandıktan sonra) İCRA M. İhtiyati haciz kararını veren mahkemenin bulunduğu yer/KESİN
İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALDIRILMASI (İcra takibine başlanmadan önce) İHTİYATİ HACİZ KARARINI VEREN MAHKEME İHTİYATİ HACİZ KARARINI VEREN MAHKEME/KESİN
İHTİYATİ HACİZDE İFLAS YOLUYLA TAKİP TİCARET M. Borçlunun muamele merkezi/KESİN
İHTİYATİ HACİZE İTİRAZ İHTİYATİ HACİZ KARARINI VEREN MAHKEME İHTİYATİ HACİZ KARARINI VEREN MAHKEME/KESİN
İHTİYATİ TEDBİR Dava açılmadan önce işin nit. Göre; İdare,   İcra, İş, Tüketici, Ticaret, Sulh H., Asliye H. M., Asıl davanın aç. sonra, Davanın Görüldüğü M. Dava açılmasından sonra davanın görüldüğü mahkeme, Dava açılmadan önce işin niteliğine   göre Tedbirin En Az Masrafla En Seri Uygulanacağı Yer/Dava açılmadan İHTİYARİ/Sonra KESİN
İMARA AYKIRI BİNANIN YIKTIRILMASI İDARE M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
İmarda yerinde korunamayan yapı için kıymet takdir komisyonunca belirlenen BEDELE İTİRAZ ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
İMZAYA İTİRAZ (Kambiyo senetlerine mahsus yolla İcra takibinde) İCRA M. İşlemi yapan İcra D. bağlı bulunduğu İcra M., Borçlunun yerleşim yeri, Kambiyo senedinde yetkili gösterilen yer/İHTİYARİ
İNDİRİM (TENKİS) Davası ASLİYE HUKUK M. Miras bırakanın son yerleşim yeri/KESİN
İPOTEĞİN KALDIRILMASI ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
İPOTEĞİN KALDIRILMASI ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
İPTAL (Esnaf odası üyeliğinden çıkartma kararının iptali) İDARE M. İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN
İPTAL (HİSSE SENEDİNİN İPTALİ) TİCARET M. Anonim Şirketin merkezinin bulunduğu yer/KESİN
İPTAL (İCRA TAKİBİNİN İPTALİ) İCRA M. İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN
İPTAL (Miras Mukavelesinin ve Vasiyetnamenin İptali Davası) ASLİYE HUKUK M. Miras bırakanın son yerleşim yeri/KESİN
İPTAL (Ölüme bağlı tasarrufun iptali davası) ASLİYE HUKUK M. Miras bırakanın son yerleşim yeri/KESİN
İSİMİN ( ADIN)  DEĞİŞTİRİLMESİ KARARINA İTİRAZ ASLİYE HUKUK M. Adın değiştirilmesi kararını veren yer M./KESİN
İSİMİN ( ADIN) DEĞİŞTİRİLMESİ   ASLİYE HUKUK M. Adını Değiştirmek İsteyenin yerleşim yeri veya Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer/KESİN
İskan tevzi defterindeki yanlışlıktan kaynaklanan TAPU kaydındaki yanlışlığın düzeltilmesi İDARE M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
İSTİHKAK (Miras sebebiyle istihkak davası) ASLİYE HUKUK M. Miras bırakanın son yerleşim yeri/KESİN
İSTİHKAK DAVASI (6183 Sayılı yasadan doğan ) VERGİ M. Haczi yapan tahsil dairesinin bulunduğu yer M./KESİN
İSTİHKAK DAVASI (Genel hukuki ilişkilerden doğan) ASLİYE HUKUK M. Taşınmaz davalarında malın bulunduğu yer, Taşınır davalarında malın bulunduğu yer, Davalının yerleşim yeri/TAŞINMAZLARDA KESİN-TAŞINIRLARDA İHTİYARİ
İSTİHKAK DAVASI (Genel hukuki ilişkilerden doğan) ASLİYE HUKUK M. Taşınmaz davalarında malın bulunduğu yer, Taşınır davalarında malın bulunduğu yer, Davalının yerleşim yeri/TAŞINMAZLARDA KESİN-TAŞINIRLARDA İHTİYARİ
İSTİRDAT (Geri Alma) Davası ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Takibi Yapan İcra Dairesinin Bulunduğu Yer/İHTİYARİ
İSTİRDAT (Mal Sahibinin Sağladığı Yararları Geri Alma Davası(madde 34 e göre)) ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulnduğu Yer/KESİN
İSTİSNA AKTİYLE işverenin bürosunda ücretle proje çizen mühendisle işveren arasındaki ihtilaf İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
İŞ HANI BEKÇİSİYLE işveren arasındaki dava İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
İŞ KANUNU'ndan doğan DİĞER davalar İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
İŞÇİ ile İş Kurumu arasındaki ihtilaf İDARE M. İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN
İŞÇİLERLE İşveren Arasında İş Akdinden Veya İş Kanuna Dayanan  Davalar İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
İŞÇİNİN ücretinden fazla VERGİ kesildiği iddiasına dayalı ihtilaf VERGİ MAHMEMESİ Vergiyi tahakkuk ettiren  dairenin bulunduğu yer/KESİN
İŞKOLU TESPİTİNE İTİRAZ İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
İŞVERENden zaman esasına göre ücret alan AVUKATla işveren arasındaki dava İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
İTİRAZ (İCRA TAKİBİNE İTİRAZ) İCRA M. İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN
İTİRAZIN GEÇİCİ OLARAK KALDIRILMASI İCRA M. İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN
İTİRAZIN İPTALİ ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri,/İHTİYARİ
İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASI İCRA M. İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN
KADASTRO ÇALIŞMA ALANI SINIRINA itiraz davası KADASTRO M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
KADASTRO tespitine karşı askı ilanı süresi içerisinde açılan iptal ve tesçil davası KADASTRO M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
KADASTRO tespitine veya tapu kaydına karşı askı ilanı süresi dışında açılan şerhe yönelik dava  ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
Kadastroca taşınmazın imar uygulaması sonucunda oluşan kullanım durumuna göre tespitine itiraz İDARE M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
KAMBİYO SENETLERİNDE BORCA İTİRAZ İCRA M. İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN
KAMBİYO SENETLERİNDE İMZAYA İTİRAZ İCRA M. İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN
KAMU İHALESİ sonucu yapılan ESER sözleşmesi ile ilgili davalar ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
KAMU İHALESİNİN FESHİ İDARE M. İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN
KAMU kurumunca İHALE yoluyla satılan taşınmazın ihalesinin ve tesçil işleminin İPTALİ İDARE M. İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN
KAMU kurumunda olumsuz sağlık raporu nedeniyle İŞE ALINMAMA işleminin İPTALİ İDARE M. İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN
KAMU kurumunun yönetim kurulu toplantısının ve alınan kararın İPTALİ İDARE M. İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN
KAMU payı %50 den az Kamu iktisadi teşebbüsüyle çalışan arasındaki ihtilaf İŞ M. (Kurulmamışsa İş M. Sıfatıyla ASLİYE H.M.) Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
KAMU payı %50 den fazla Kamu iktisadi teşebbüsüyle çalışan arasındaki ihtilaf İDARE M. Kamu görevlisinin görvli bulunduğu yer/KESİN
KAMU personeliyle kamu kurumu arasında YOLLUK ÖDENMESİ ile ilgili ihtilaf İDARE M. Kamu görevlisinin görvli bulunduğu yer/KESİN
Kamu ve işyerlerinin park ve bahçeleri dışında TARIM işlerinde çalışanlarla işveren ihtilafları ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN GERİ ALINMASI ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmazın İdare Adına Tescili Davaları ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
Kamulaştırma İşlemindeki Maddi Hataların Düzeltilmesi Davası ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
KAMUYAŞTIRMASIZ ELATMANIN ÖNLENMESİ ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
KAPICIYLA İHTİLAF (Kalorifersiz konutlarda tek işveren veya tek konuta bağlı olmayan) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
Kardan pay almaya dayalı sözleşmeyle ÇALIŞAN kişi ile işveren arasındaki dava ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
Kardan pay almaya dayalı sözleşmeyle ÇALIŞAN kişi ile işveren arasındaki dava ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ SULH HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
KAT MALİKLERİ KURULUNUN İPTALİ SULH HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
Kat Mülkiyeti veya irtifakı kurulmuş taşınmazda MÜLKİYET uyuşmazlığından doğan davalar ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
KATILIM HARCININ İADESİ (Fuzulen ödendiği öne sürülen yol ve kanal harcı) İDARE M. İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN
KAYYUM ATANMASI (Babalık davası için) SULH HUKUK M. Kayyum atanacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
KAYYUM ATANMASI (Boşanma davası için) SULH HUKUK M. Kayyum atanacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
KAYYUM ATANMASI (Dernekler Kanununa göre) SULH HUKUK M. Dernek merkezinin bulunduğu yer/KESİN
KAYYUM ATANMASI (Diğer tüzel kişilere) SULH HUKUK M. Tüzel kişinin merkezinin bulunduğu yer/KESİN
KAYYUM ATANMASI (Evlat edinme davası için) SULH HUKUK M. Kayyum atanacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
KAYYUM ATANMASI (Gaiplere, uzun zamandan beri bulunamayan ve adresi bilinmeyenlere)  SULH HUKUK M. Kayyum atanacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
KAYYUM ATANMASI (Görülmekte olan dava sırasında ölen tarafa) SULH HUKUK M. Kayyum atanacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
KAYYUM ATANMASI (Hayır için toplanan yardımı yönetme yolu sağlanamadığından)  SULH HUKUK M. Hayır için toplanan yardımın bulunduğu yer/KESİN
KAYYUM ATANMASI (İstek üzerine) SULH HUKUK M. Kayyum atanacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
KAYYUM ATANMASI (Kooperatiflere) SULH HUKUK M. Kooperatif merkezinin bulunduğu yer/KESİN
KAYYUM ATANMASI (Mahallin en büyük malmemurunun kayyum atanması) SULH HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
KAYYUM ATANMASI (Malvarlığını kendi başına yönetmek veya temsilci atayamayanlara ) SULH HUKUK M. Kayyum atanacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
KAYYUM ATANMASI (Mazereti nedeniyle ivedi bir işini göremeyecek durumda olana ) SULH HUKUK M. Kayyum atanacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
KAYYUM ATANMASI (Miras, tereke, veraset davalarında kayyum atanması) SULH HUKUK M. Miras bırakanın son yerleşim yeri/KESİN
KAYYUM ATANMASI (Mirasın muşa (taksim edilmemiş ve ihtilaflı) halde bulunması nedeniyle) SULH HUKUK M. Miras bırakanın son yerleşim yeri/KESİN
KAYYUM ATANMASI (Nafaka davası için) SULH HUKUK M. Kayyum atanacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
KAYYUM ATANMASI (Ortaklığın giderilmesi, taksim davaları için) SULH HUKUK M. Vesayet altına alınacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
KAYYUM ATANMASI (Ölen şirket ortağının payına kayyum atanması) TİCARET M. Şirket merkezinin bulunduğu yer/KESİN
KAYYUM ATANMASI (Ölen şirket ortağının payına kayyum atanması) TİCARET M. Şirket merkezinin bulunduğu yer/KESİN
KAYYUM ATANMASI (Sendikalara kayyum atanması) İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
KAYYUM ATANMASI (Şirkatin faaliyeti sırasında kayyum atanmasına ihktiyaç duyulan kişiye) SULH HUKUK M. Kayyum atanacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
KAYYUM ATANMASI (Şirketin kuruluş aşamasında kayyum atanmasına ihktiyaç duyulana) SULH HUKUK M. Kayyum atanacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
KAYYUM ATANMASI (Şirketin son bulma aşamasında kayyum atanmasına ihktiyaç duyulana) SULH HUKUK M. Kayyum atanacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
KAYYUM ATANMASI (Terekede miras hakları belirsiz veya ceninin menfaati gerektiriyorsa) SULH HUKUK M. Miras bırakanın son yerleşim yeri/KESİN
KAYYUM ATANMASI (Tüzel kişinin yönetim organlarından yoksun kalmış  ise) SULH HUKUK M. Tüzel kişinin merkezinin bulunduğu yer/KESİN
KAYYUM ATANMASI (Vakıflar Kanunu açısından kayyum atanması) SULH HUKUK M. Vakıf merkezinin bulunduğu yer/KESİN
KAYYUM ATANMASI (Yasal temsilci ile temsil altındakinin menfatinin çatışması durumunda) SULH HUKUK M. Kayyum atacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
KAYYUM ATANMASI (Yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine engel olduğu durumlarda) SULH HUKUK M. Kayyum atanacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
KAYYUM ATANMASI (Yönetimi kimseye ait olmayan mallar için ) SULH HUKUK M. Malın bulunduğu yer/KESİN
KAYYUM Taşınmazlarda Kayyumluğun Kaldırılması Davaları İtiraz SULH H. M. Yapılır, SULH H. M.  itirazı kabul etmezse raporuyla dosyayı ASLİYE H. M. Gönderir. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
KAYYUMUN AZLİ İtiraz SULH H. M. Yapılır, SULH H. M.  itirazı kabul etmezse raporuyla dosyayı ASLİYE H. M. Gönderir. Kayyum atananın yerleşim yeri/KESİN
KAYYUMUN DEĞİŞTİRİLMESİ SULH HUKUK M. Kayyum atananın yerleşim yeri/KESİN
KİRA AKTİNİN FESHİ SULH HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
KİRA AKTİNİN İPTALİ SULH HUKUK M., Davalının yerleşim yeri, Aktin icra yeri /İHTİYARİ
KİRA BEDELİNİN TESPİTİ SULH HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
KİRA PARASININ UYARLANMASI SULH HUKUK M., Davalının yerleşim yeri, Aktin icra yeri/İHTİYARİ 
KİRA PARASININ Yatırılma Yeri Saptanması KARARINA İTİRAZ SULH HUKUK M. İtiraz Edilen Kararı Vermiş Olan Mahkeme/KESİN
KİRA PARASININ YATIRMA YERİNİN SAPTANMASI SULH HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
KİRALANANIN TAHLİYE EMRİNE İTİRAZIN KALDIRILMASI İCRA M. İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN
KİŞİSEL EŞYALARIN İADESİ AİLE M. Davalının yerleşim yeri/İHTİYARİ
KONKORDATO SÜRESİ VERİLMESİ KARARINA  İTİRAZ İCRA M. Konkordato kararı veren mahkemenin bulunduğu yer/KESİN
KONKORDATO TALEBİ İCRA M. İflasa tabi olmayan borçlunun yerleşim yeri, Yabancı ticri işletmenin Türkiyede şubesinin veya varsa merkezinin bulunduğu yer/KESİN
KONKORDATONUN İPTALİ TİCARET M. Konkordatonun tastiki kararını veren mahkeme/KESİN
KONKORDATONUN MAHKEMEDE ONANMASI İSTEMİ İCRA M. İflasa tabi olmayan borçlunun yerleşim yeri, Yabancı ticri işletmenin Türkiyede şubesinin veya varsa merkezinin bulunduğu yer/KESİN
KONKORDATONUN TASTİKİ TİCARET M.  İflasa tabi borçlularda muamele merkezi yeri, diğerlerinde borçlunun yerleşim yeri/KESİN
KONKORDATOYA İTİRAZ İCRA M. İflasa tabi borçlularda muamele merkezi yeri, diğerlerinde borçlunun yerleşim yeri/KESİN
Kooperatif Ortaklığından Çıkarılma Kararına İTİRAZ Davası TİCARET M.  Kooperatifin Bulunduğu Yer/İHTİYARİ
Köy ihtiyar kurulu kararıyla davacının fırınının önüne yapılan köy fırınının yıkılması ve İTİRAZ İDARE M. İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN
Köy korucusunun KIDAM TAZMİNATI davası İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
KÜÇÜĞÜN ERGİN Kılınmasına İzin Verilmesi Davası ASLİYE HUKUK M. Küçüğün,  yerleşim yeri/İHTİYARİ
MADDİ TAZMİNAT (İSİMİN ( ADIN)  korunması ile ilgili) TİCARET M., ASLİYE H.M. Davalının yerleşim yeri M., Haksız fiilin yapıldığı yer, Davacının kendi yerleşim yeri/İHTİYARİ
MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT (İSİMİN ( ADIN)  korunması ile ilgili) TİCARET M., ASLİYE H.M. Davalının yerleşim yeri M., Haksız fiilin yapıldığı yer, Davacının kendi yerleşim yeri/İHTİYARİ
MAL AYRILIĞI REJİMİNE GEÇİLMESİ (Mal ortaklığı rejiminden alacaklının talebi ile)  AİLE M.  Borçlu Eşin Yerleşim Yeri/İHTİYARİ
MAL REJİMİNİ DEĞİŞTİRME (Mal Ayrılığına  ve Eski Rejime Dönme) AİLE M.  Eşlerden Herhangi Birinin Yerleşim Yeri/İHTİYARİ
MAL REJİMİNİN TASFİYESİ AİLE M.  Evliliğin Ölümle Sonuçlanması Halinde Ölenin Yerleşim Yeri, Boşanma, Evliliğin İptali, Hakim Kararıyla Mal Ayr. Dönme Halinde Bu Kararı Veren M., Diğer Hallerde Davalı Yerleşim Y.
MALİ MÜŞAVİR ile İŞVEREN arasındaki dava İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
MALULEN EMEKLİLİK (Asker kişinin sakatlık derecesinin ve emeklilik tarihinin düzeltilmesi) İDARE M. Kamu görevlisinin son görev yaptığı yer/KESİN
Mandıra ağıl gibi yerlerde salt hayvan bakıcılığı yapan İŞÇİ ile işveren arasındaki ihtilaflar ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
MANEVİ TAZMİNAT (İSİMİN (ADIN)  korunması ile ilgili) TİCARET M., ASLİYE H.M. Davalının yerleşim yeri M., Haksız fiilin yapıldığı yer, Davacının kendi yerleşim yeri/İHTİYARİ
MANEVİ TAZMİNAT (Nişanın bozulmasından dolayı) AİLE M.  Davalının veya davacının yerleşim yeri/İHTİYARİ
MEMUR SENDİKASI ile ilgili dava ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri/İHTİYARİ
MENFİ TESPİT ASLİYE HUKUK M. Alacaklının yerleşim yeri, Takibin Yapıldığı İcra Dairesinin Bulunduğu Yer/İHTİYARİ
Meslek eğitimi gören STAJYER öğrenci ile İŞVEREN arasındaki uyuşmazlık ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri/İHTİYARİ
MESLEK KOMİTESİ üyeliğinden düşürülmesine ilişkin kararın İPTALİ ve üyeliğin TESPİTİ İDARE M. İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN
Miras Şirketine TEMSİLCİ ATAMA SULH HUKUK M. Miras bırakanın son yerleşim yeri/KESİN
MİRASÇILIK BELEGESİ (Veraset İlamı) Verilmesi SULH HUKUK M. Oturulan veya Bulunulan Yer/İHTİYARİ
Mirasçılık Belgesinin İptali Davaları SULH HUKUK M. Oturulan veya Bulunulan Yer/İHTİYARİ
Mirasçılıktan çıkarılmanın (ISKATIN) İPTALİ davası ASLİYE HUKUK M. Miras bırakanın son yerleşim yeri/KESİN
Mirasın borca batık olması nedeniyle HÜKMEN REDDİ ASLİYE HUKUK M. Miras bırakanın son yerleşim yeri/KESİN
Mirasın borca batık olması nedeniyle HÜKMEN REDDİ ASLİYE HUKUK M. Miras bırakanın son yerleşim yeri/KESİN
MİRASIN REDDİ SULH HUKUK M. Oturulan Yer,  Nüfusta Kayıtlı Bulunulan Yer, Miras bırakanın Son Olarak Oturduğu Yer/İHTİYARİ
MİRASTA İADE ASLİYE HUKUK M. Miras bırakanın Son Olarak Oturduğu Yer, Davalının yerleşim yeri /İHTİYARİ
NAFAKA AİLE M.  Taraflardan birinin yerleşim yeri /İHTİYARİ
NAFAKA (artırılması,eksiltilmesi veya kaldırılması) AİLE M.  Borçlunun yerleşim yeri, İştirak Naf.n Art. Boşanma D. Gören ile Davalının yerleşim yeri M., Tedbir Naf. Yetki Söz Konusu Değil (Bulunulan yer)/İHTİYARİ
NAFAKA (Boşanmadan Sonra Yoksulluk Nafakası) AİLE M.  Davacının yerleşim yeri/KESİN
NAFAKA (Tedbir Nafakası Davası MK 197) AİLE M.  Eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri M./İHTİYARİ
Nakliye sözleşmesine göre çalışmayı meslek edinen serbest hammalla iş sahibi arasındaki ihtilaf İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri/KESİN 
Nişanın bozulmasından dolayı HEDİYELERİN İADESİ AİLE M.  Davalının yerleşim yeri/İHTİYARİ
NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ ASLİYE HUKUK M. Nüfus Kaydı Düzeltilecek Kişinin yerleşim yeri, /KESİN
NÜFUS KAYITLARININ  yok olması nedeniyle YENİDEN YAZIMI davası ASLİYE HUKUK M. Nüfus kaydı yazılacak kişinin yerleşim yeri, /KESİN
NÜFUS TASHİHİ (Ölü kaydının sağ olarak düzeltilmesi, sağlığın veya ölümün tespiti davası) ASLİYE HUKUK M. Kaydı düzeltilecek kişinin yerleşim yeri ,/KESİN
Organize San. Bl. Md. Y. Krl. oluşumunun yasaya aykırılığının TESPİTİ ve murazanın giderilmesi ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/KESİN
ORMAN dışına çıkartılan taşınmazın hak sahipliği tespit komisyonunun tesipitine İTİRAZ İDARE M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ   SULH HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN, 
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNDE KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ   SULH HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN, 
ÖDEME EMRİNE GECİKMİŞ İTİRAZ İCRA M. İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN
ÖDEME YERİ BELİRLENMESİ (TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ)  SULH HUKUK M. Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
ÖNALIM (ŞUFA) DAVASI ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
Özelleşitirilen ve Öz.  kapsamındaki KİT lerle sözleşmeli veya kapsam dışı personelinin ihtilafı İDARE M. Kamu görevlisinin görvli bulunduğu yer/KESİN
PARA CEZASININ KALDIRILMASI (Çiftçi Mal. K. K. Bşk.lığınca verilen tazminat niteliğinde)  ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri/KESİN
PARA CEZASININ KALDIRILMASI (Çiftçi Mal. K. K. Bşk.lığınca verilen tazminat niteliğinde)  ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri/KESİN
Parasal nitelikli ilamın icrasının geri bırakılması İCRA M. İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN
Parça başına ücret alan kişi ile ona İŞ VEREN kişi arasındaki ihtilaf İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
Pilot, hostes, telsizci veya garson gibi bir işte hava taşıma sektöründe çalışanla İŞVEREN  iht. ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
Pilot, hostes, telsizci veya garson gibi bir işte hava taşıma sektöründe çalışanla İŞVEREN  iht. ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
POLİÇENİN İPTALİ SULH HUKUK M., TİCARET M.  Borçlunun yerleşim yeri/KESİN
RET KARARINA İTİRAZ (Evlendirme Memurunun) AİLE M.  Evlenme başvurusu üzerine red kararı verilen yer /KESİN
Senaryoya göre rolünü oynayan tiyatrocu ile İŞ SAHİBİ arasındaki ihtilaf ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri/İHTİYARİ
SENDİKA GENEL KURULUNUN İPTALİ İŞ M. Sendika merkezinin bulunduğu yer/KESİN
SENDİKA İŞYERİ TEMSİLCİ SAYISINA İTİRAZ İŞ M. Davalının yerleşim yeri/KESİN
SENDİKA YETKİSİNİN TESPİTİNE İTİRAZ İŞ M. Tespite konu iş yerinin veya itiraz eden şirket merkezinin bağlı olduğu bölge çalışma müdürlüğünün bulunduğu yer/KESİN
Seracılık veya bahçecilik işlerinde İŞÇİ olarak çalışanlarla işveren arasındaki ihtilaflar ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
Serbest hamal ile İŞVEREN arasındaki dava ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
SİTE BEKÇİSİ ile site yönetiminin ilişkilerinden doğan davalar İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
SOYBAĞININ Kurulmasına İtiraz AİLE M.  Taraflardan Birinin Dava Veya Doğum Zamanındaki İkametahı/İHTİYARİ
SOYBAĞININ REDDİ AİLE M.  Taraflardan Birinin Dava Veya Doğum Zamanındaki İkametahı/İHTİYARİ
SÖZLEŞMELİ PERSONELLE İŞVEREN arasındaki ihtilaflar İDARE M. Kamu görevlisinin görvli bulunduğu yer/KESİN
SPORCU  ile spor kulübü arasındaki ihtilaflar ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
SPORCU  ile spor kulübü arasındaki ihtilaflar ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
SSK da sigortalanmış Kooperatifle Başkanı arasındaki ihtilaf ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri/İHTİYARİ
SSK'dan doğan uyuşmazlık İŞ M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
SU DAVASI (Kaynak Ve Akarsularla İlgili Davalar) ASLİYE HUKUK M. Kaynak veya Akarsuyun Bulunduğu Yer /KESİN
SULAMA HAKKININ TESÇİLİ (ÇİFTÇİ tarafından DSİ aleyhine açılan) İDARE M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
ŞİKAYET (Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikayeti) İCRA M. İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN
ŞİKAYET (İCRA İŞLEMİNİ ŞİKAYET) İCRA M. İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN
ŞİRKETİN FESHİ  TİCARET M.  Davalının yerleşim yeri, /KESİN
ŞİRKETİN FESHİNDE TASFİYE MEMURU ATANMASI TİCARET M.  KESİN
Şirkette Murahhas Aza veya Yön. Kur. üyesi olarak ücretle çalışan ile şirket arasındaki ihtilaf ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri/İHTİYARİ
TAHLİYE    (Borçlar Kanununa Göre Tahliye) SULH HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
TAHLİYE   (Temerrüt nedeniyle)  SULH HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
TAHLİYE   (Yeni iktisap ve ihtiyaç nedeniyle ) SULH HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
TAHLİYE   (Yeniden inşa nedeniyle) SULH HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
TAHLİYE  (Akte aykırılık nedeniyle ) SULH HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Aktin icra yeri /İHTİYARİ
TAHLİYE (6570 Sayılı Kanuna Göre Tahliye Davası) SULH HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Aktin icra yeri /İHTİYARİ
TAHLİYE (Aynı belediye hudutları dahilinde taşınmazı olması nedeniyle) SULH HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Aktin icra yeri /İHTİYARİ
TAHLİYE (Esaslı tamirat ve tadilat nedeniyle) SULH HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
TAHLİYE (FUZULİ İŞGAL nedeniyle)  SULH HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
TAHLİYE (İhtiyaç nedeniyle) SULH HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
TAHLİYE (İİK 269/a KİRALANIN TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYESİ) İCRA M. İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN
TAHLİYE (İki haklı ihtar nedeniyle tahliye) SULH HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
TAHLİYE (Taahüt nedeniyle) SULH HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
TAHLİYE 6570 S.K. dışındaki kiralananda kira süresi dolup  feshi ihbardan sonra Elatm. Önl. ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
TANIMA İLE SOYBAĞI KURULMASI AİLE M.  Taraflardan Birinin Dava Veya Doğum Zamanındaki İkametahı/İHTİYARİ
TANIMANIN  İptali AİLE M.  Taraflardan Birinin Dava veya Doğum Zamanındaki İkametahı/İHTİYARİ
TAPU  İPTALİ - TESÇİL ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
TAPU  Kaydı Tashihi (Düzeltilmesi) Davası ASLİYE HUKUK M. Tapu kaydının Bulunduğu Yer, Birden Fazla Taşınmaz Varsa Bunlardan Birinin Bulunduğu Yer/KESİN
TAPU  kaydındaki DAVALIDIR ŞERHİNİN silinmesi  davası ASLİYE HUKUK M. Tapu kaydının Bulunduğu Yer, Birden Fazla Taşınmaz Varsa Bunlardan Birinin Bulunduğu Yer/KESİN
TAPU  kaydındaki ŞERHİN silinmesi veya düzeltilmesi davası ASLİYE HUKUK M. Tapu kaydının Bulunduğu Yer, Birden Fazla Taşınmaz Varsa Bunlardan Birinin Bulunduğu Yer/KESİN
TAPU (Kamulaştırma Şerhinin Kaldırılması Davaları) ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
TAPU (TERSİMAT HATASININ DÜZELTİLMESİ) SULH HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
TAPU İPTALİ (İdari kararla oluşturulan mükerrer tapunun iptali) ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
TAPU İPTALİ (Kamulaştırmadan Sonra Alınan Tapu Kaydının) ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
TAPU İPTALİ (Vakfiyesinde Taşınmaz Edinme Hükmü Bulunmayan Vakfın Taşınmaz Edinmesi) ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
TAPU İPTALİ TESÇİL (Taşınmaz satış vaadinden doğan davalar ve ferağa icbar davası) ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN 
TAPU İPTALİ-TESÇİL (Belediyece ihya edilen taşınmazın tahsisi suratiyle oluşan tapunun) İDARE M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
TAPU TESÇİLİNE İTİRAZ ASLİYE HUKUK M. Tesciline İtiraz Edilen Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN 
TAPUDA CİNS TASHİHİ İLGİLİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ  
TAPUYA TESÇİL (Kadastroda yol veya köy boşluğu olarak tespit harici bırakılan yerlerle ilgili) ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
TAPUYA TESÇİL Davası sırasında KADASTRO girmesi KADASTRO M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
Tarım satış, kredi kooperatifleri ve birlikleri ile ÇALIŞANLAR arasındaki ihtilaflar İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri/KESİN 
Tarım ürünlerinin taşınması işinde traktör şöförlüğü yapan İŞÇİ ile işveren arasındaki ihtilaflar ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
TASARRUFUN İPTALİ (Borçlunun tasarruflarının) İstihkak Davasına Karşı Dava Olarak Açılması Halinde İCRA M., diğer hallerde ASLİYE H.M. Borçlunun yerleşim yeri, Tasarrufun Yapıldığı Yer /İHTİYARİ
Tasfiye Nedeniyle 3. Kişilere Karşı Dava (MK 241) AİLE M.  Davalının yerleşim yeri/İHTİYARİ
TAŞINMAZ Bedelinin Tahsili Davaları ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
TAŞINMAZ Mülkiyetinin Devrinden Doğan Davalar ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
TAŞOCAKLARI nizamnamesine muhalefetten doğan HUKUK davaları İDARE M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
Tavuk çiftliğinde KÜMES İŞÇİSİ olarak çalışanla İŞVEREN arasındaki dava ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT   (Askerlik görevi sırasında zarara sebebiyet verene karşı açılan rücuen tazminat) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT   (Taşınmazın özel güvenlik bölgesinde kaldığının tapuya şerhiyle oluşan zarar) İDARE M. İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN
TAZMİNAT   (Taşkın İnşaattan Doğan) ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
TAZMİNAT   (Taşocağı belediye payının ödenmemesi nediniyle) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT   (Teröristlerce trene konulan bonbanın patlaması nedeniyle meydana gelen zarar) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT   (Usulsüz kredi veren banka memuruna) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT   (Voltaj değişikliği nedeniyle elektirikli alette meydana gelen zararın tazmini) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT   (Yayın yoluyla hakaret nedeniyle) ASLİYE HUKUK M. Zararın meydana geldiği yer, Davacının yerleşim yeri, Davacının bulunduğu yer /İHTİYARİ
TAZMİNAT   (Yıkılmaya yüz tutmuş bina için belediye önlem almadığından yıkılması nedeniyle)  İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT  ( Askerin askeri öldürmesi nedeniyle M.S.B. Hakkında ) İDARE M. İDARE M./KESİN
TAZMİNAT  ( TİCRET ÜNVANINA TECAVÜZDE ) TİCARET M.  Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT  (Ceza soruşturması sırasında işkence yapılması nedeniyle) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT  (Devlet kurumunca yapılan ihalenin sözleşme yapılmadan feshi nedeniyle) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT  (Devlet memurunun kişisel kusurundan dolayı hazineye verdiği zararın tazmini) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT  (Dul ve yetim maaşının SSK tarafından noksan ödenmesi nedeniyle ) İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
TAZMİNAT (Adam Çalıştıranların Sorumluluğundan Doğan) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Haksız Fiilin Yapıldığı Yer, Zararın Meydana Geldiği Yer/İHTİYARİ
TAZMİNAT (ANONİM ŞİRKETİN kuruluşunda gerçeğe aykırı belgelerle uğratılan zarar) TİCARET M., ASLİYE H.M. Anonim Şirketin merkezinin bulunduğu yer, Davalının yerleşim yeri/KESİN
TAZMİNAT (APS ile gönderilen mektubun geç ulaşması nedeniyle) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT (Asker kişinin sivilin ölümüne sebebiyet verdiğinden idare aleyhine  ) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT (Asker kişinin, asker kişiyi öldürmesi nedeniyle asker kişiye karşı ) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT (Asker kişiyi ilgilendiren ve askerlik hizmetiyle ilgili doğan zarar) İDARE M. ASKERİ YÜKSEK İDARE M/KESİN.
TAZMİNAT (Askeri hastahanede hizmet kusuru nedeniyle çocuğun sakat doğması) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT (Askeri hizmete ilişkin bir eylem sırasında asker kişinin zarara uğraması) İDARE M. İDARE M./KESİN
TAZMİNAT (Askeri lojmanda çıkan yangından dolayı asker kişinin uğradığı zararın idarece) İDARE M. İDARE M./KESİN
TAZMİNAT (Belediye encümeninin kararının dışına çıkılarak verilen zarar) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/KESİN
TAZMİNAT (Belediyece plana bağlı yol yapımı sırasında duvarın yıkılması ağaçların sökülmesi) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT (Belediyenin  gecekondu yıkması nedeniyle) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT (Belediyenin beldeye su sağlamamasından doğan zarar) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT (Belediyenin haksız fiil niteliğindeki yıkım işleminden dolayı) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT (Belediyeye ait kanal kapağının fırlayarak verdiği zararın tazmini) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT (Boşanma Nedeni İle Maddi-Manevi Tazminat) AİLE M.  Boşanmayla açılmışsa eşlerden birinin yerleşim yeri, Son altı ayda birlikte oturdukları yer, Boşanma k. kesinleşmesinden sonra isteyenin yerleşim yeri /İHTİYARİ
TAZMİNAT (Çıraklık eğitimi gereği stajyer öğrenci olarak çalışan kişinin işkazasına uğraması) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT (Deniz eğitim komutanlığı eğitim uzmanının eğitim ve öğretim tazminatı ) İDARE M. Kamu görevlisinin görvli bulunduğu yer/KESİN
TAZMİNAT (Destekten yoksun kalma tazminatı) Ticari iş ise TİCARET M.,     İş kazası ve işverene ait aracın işçileri taşımasındaİŞ M. Yoksa ASLİYE H.M. Davalının yerleşim yeri, Haksız fiilin işlendiği yer, Haksız fiil taşıma sözleşmesinden kaynaklanmışsa sözleşmenin yapıldığı yer, Sözleşmenin ifa edileceği yer/İHTİYARİ
TAZMİNAT (Elektirik çarpmasından dolayı) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT (Fazla Alınan Taviz Bedelinin Geri Alınması) ASLİYE HUKUK M. Davalının Bulunduğu Yer /İHTİYARİ
TAZMİNAT (Fikir Ve Sanat Eserlerine tecavüz nedeniyle) Fikri Ve Sınai Haklar HUKUK M., ( Kurulmamış ise) Bu sıfatla davalara bakan ASLİYE H. M. Davalının veya Eser Sahibinin yerleşim yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT (Gerçek kişiler hakkında idari işlemlerden dolayı tazminat) ASLİYE HUKUK M. Davalının yeryeşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT (Gümrükte kaybolan eşya nedeniyle Bakanlığı karşı tazminat) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT (Haksız Eylem İle Mal Kazanılmasından Doğan) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT (Haksız fiil nedeniyle diğer müteselsil sorumlunun Belediyeye açtığı rücuen taz.) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT (Haksız Fiillerden Doğan) Hakem Yolunda ASLİYE H., Ticari İşlerde TİCARET M., İş İlişkisinde İŞ M., kurulmamışlarsa o sıfatlarla ASLİYE H.M., Diğerlerinde değere göre SULH.H.M.,   ASLİYE H. M.   Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT (Haksız Rekabetten Doğan) SULH H. M., TİCARET M. , ASLİYE H.M. Haksız Rekabetin Yapıldığı Yer/İHTİYARİ
TAZMİNAT (Haksız Rekabetten Doğan) SULH H. M., TİCARET M. , ASLİYE H.M. Haksız Rekabetin Yapıldığı Yer/İHTİYARİ
TAZMİNAT (Hayvanların Yaptığı Zararlardan Doğan) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT (Hizmet kusuru nedeniyle meydana geldiği iddia edilen trafik kazasına dayalı) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT (Hizmet kusuruna dayalı oluşan zararın tazmini) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT (Hizmet sınırını aşan kişisel kusura dayalı) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT (İcra ve iflas daireleri görevlilerinin kusuruyla verdikleri zarar ned.) ASLİYE HUKUK M. Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT (İdare aleyhine hizmet kusuru nedeniyle açılan) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT (İdare çalışanlarının hizmetin doğal sonucu olmayan kişisel kusurlarından doğan) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT (İdarenin hizmetin ifası sırasında özensizliği nedenli hizmet kusurundan doğan) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT (İdarenin projeye uygun olarak yaptığı bir işlemin sonucu verdiği zarar nedeniyle) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT (İdareye ait aracı kullananın kusurundan dolayı) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT (İdari cezanın uygulanması nedeniyle uğranılan haksız zararın tazmini) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT (İhracatı teşvik kararlarının uygulanmasından ihracatçı aleyhine oluşan zarar) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT (İmar düzenlemesi sonucu uğranılan zararın tazmini) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT (İmar uygulamasında yasal %35 ten fazla ayrılan arsa nedeniyle tazminat) ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
TAZMİNAT (İmece yöntemiyle köye içme suyu getirilirken olan kaza nedeniyle) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT (İstasyonda boş bırakılan vagonlar arasında çocuğun sıkışarak ölmesi nedeniyle) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT (İşçi işveren ilişkisi var iken İşkazasından dolayı) İŞ M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/KESİN
TAZMİNAT (Jandarmanın mülki görevi sırasında ZARAR vermesi nedeniyleİçişleri B. Aleyhine) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT (Kaçakçılığın men ve takibi sırasında doğan zarar) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT (Kamu görevlisine görevini yerine getirmediği için açılan) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT (Kamu görevlisine görevini yerine getirmediği için açılan) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT (Kamu görevlisine kişisel kusuru nedeniyle açılan) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT (Kamu görevlisinin hizmet sırasında ölmesi nedeniyle idare aleyhine) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT (Kamu görevlisinin meslek hastalığı nedeniyle idare aleyhine) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT (Kamu görevlisinin verdiği zarar nedeniyle kurum aleyhine) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT (Kamu hizmeti sırasında yaralanma veya ölüm meydana gelmesi nedeniyle) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT (Kamu hizmetinin gereği gibi yapılmamasından doğan zarar) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT (Kamu kurumu müteahitinin yol yapımı sırasında verdiği zararla ilgili) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT (Kamu Kurumunun, plan projeye dayanmayan mutat işleriyle verdiği zararın tazmini) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT (Kamu personelinin yaptığı işler nedeniyle devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/KESİN
TAZMİNAT (Kamulaştırma işlemi tamamlanmadan taşınmaz üzerindeki binanın yıkılması ned.) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT (Kamulaştırmasız elatmadan dolayı) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT (Karayolları genel müdürlüğü aleyhine hizmet kusuru nedeniyle açılan rücuen taz.) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT (Kişisel hakka saldırı nedeniyle maddi manevi tazminat) Davalı İdare ise İDARİ YARGI, (Davalı İdare değil ise dava değerine göre) SULH H.M., ASLİYE H.M. Olay yeri, Davacının veya davalının yerleşim yeri/İHTİYARİ 
TAZMİNAT (Mah. Yz. İş. Müd.  paraları zimmetine geçirmesi nedeniyle devlete karşı açılan) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT (Mahkemece hükmedilen tazminatın geç ödenmesi nediniyle faiz) Asıl davanın görüldüğü mahkeme Asıl davanın görüldüğü mahkeme/KESİN
TAZMİNAT (Meslek hastalığı veya işkazasından dolayı işçinin ölümü halinde) İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
TAZMİNAT (Nişanın bozulmasından dolayı maddi tazminat) AİLE M.  Davalının yerleşim yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT (Polis Karakolunda zarar görme nedeniyle idare aleyhine açılan manevi tazminat) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT (Sigorta sözl. doğan, belli bir yerde kalması şart kılınmayan taşınırdan kaynaklanan) TİCARET M., ASLİYE H.M. Sigortacının açacağı davalarda davalının yerleşim yeri, Sigortalının açacağı davalarda davalının yerleşim yer, akit  yeri, olay yeri/KESİN-İHTİYARİ
TAZMİNAT (Sigorta sözl. doğan, taşınmaz veya belli bir yerde kalacak taşınıradan kaynaklanan) TİCARET M., ASLİYE H.M. Sigortacının açacağı davalarda davalının yerleşim yeri, Sigortalının açacağı davalarda davalının yerleşim yer, akit  yeri, olay yeri/KESİN-İHTİYARİ
TAZMİNAT (Sigorta sözleşmesinden (hayat sigortası) doğan) TİCARET M., ASLİYE H.M. Sigortacının açacağı davalarda davalının yerleşim yeri, Sigortalının açacağı davalarda davalının yerleşim yer, akit  yeri, olay yeri/KESİN-İHTİYARİ
TAZMİNAT (SSKnın Karayolları aleyhine kavşak düzenlemesi hatası nedeniyle rücuen tazminat) İŞ M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT (SSK'nın yaptığı ödemeler nedeniyle aştığı rücu davası) İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
TAZMİNAT (Sulama birliği başkanının kişisel kusuru nedeniyle uğranılan zararın tazmini) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT (Sulama birliğinin su vermemesi nedeniyle uğranılan zararın tazmini) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT (Şirket Yönetim Kurulu Ky. ve Müd. karşı şirketi zarara uğrattıkları gerekçesiyle) TİCARET M.  Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT (Usulsüz olarak kamu personeline verilen ücret ve personelin usulsüz mal alımı ned.) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT (VAKIF ÜNİVERSİTESİNİN hizmet kusuru nedeniyle hakkında açılan) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TAZMİNAT (Yangına giden itfaye aracının devrilmesiyle yaralanan iftaye erinin zararının) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT Ort. Gid. Satış Mem. kişisel kusuru ned.(Satış M.; Y.İş.M., İc.M., İc.M. Y. ise) ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TAZMİNAT Ort. Gid. Satış Mem. kişisel kusuru ned.(Satış M.; Y.İş.M., İc.M., İc.M. Y.değil ise) İDARE M. Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN
TECAVÜZÜN MENİ (Fikir Ve Sanat Eserlerine) Fikri Ve Sınai Haklar H. M.,      ( Kurulmamış ise) Bu sıfatla davalara bakan ASLİYE H. M. Davalının veya Eser Sahibinin yerleşim yeri/İHTİYARİ
TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ (İSİMİN ( ADIN)  korunması ile ilgili) TİCARET M. (Kurulmamışsa ASLİYE HUKUK), (tazminat da değere göre ) SULH H.M., ASLİYE H.M. Davalının yerleşim yeri, Haksız fiilin yapıldığı yer, Davacının kendi yerleşim yeri /İHTİYARİ
TECAVÜZÜN REFİ (Fikir Ve Sanat Eserlerine) Fikri Ve Sınai Haklar H. M.,      ( Kurulmamış ise) Bu sıfatla davalara bakan ASLİYE H. M. Davalının veya Eser Sahibinin yerleşim yeri/İHTİYARİ
TEDBİR (Aile Konutu İle İlgili Önlemler Alınması) AİLE M.  AİLE Konutunun Bulunduğu Yer/KESİN
TEDBİR (Ailenin Korunması H. K. Doğan Tedbirler) AİLE M.  AİLE  İçi Şiddete Maruz Kalanın Bulunduğu Yer /KESİN
TEDBİR (Ayrılık ve İlgili Önlemler İçin Dava (MK 197 md. )) AİLE M.  Herhangi Bir Yer/İHTİYARİ 
TEDBİR (ÇOCUK  hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir talebi) ÇOCUK M., ( Kurulmamışsa) AİLE M., ( Kurulmamışsa) ASLİYE H.M. Çocuğun kendisinin,anasının, babasının,vasisinin, birlikte yaşadığı kişilerin bulunduğu yer /İHTİYARİ
TEDBİR (ÇOCUK  Koruma K. Gereğince Soruşturma Evresinde Verilecek Tedbir) ÇOCUK M. (Kurulmamışsa AİLE M., O da kurulmamışsa ASLİYE H.M.) Çocuğun Ana Baba veya Vasisinin Bulunduğu Yer/İHTİYARİ
TEDBİR (Eşlerin temsil yetkisiyle ilgili) AİLE M.  Eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri/İHTİYARİ
TEDBİR (Evlilik Birliğinin Korunması İle İgili) AİLE M.  Eşlerden Herhangi Birinin Yerleşim Yeri(MK 201)/İHTİYARİ
TEDBİR (Kişisel hakka saldırı tehlikesinin önlenmesi) ASLİYE HUKUK M. Olay yeri, Davacının veya davalının yerleşim yeri /İHTİYARİ
TEDBİR (POLİÇEYİ ÖDEMEDEN MEN İÇİN İHTİYATİ TEDBİR) TİCARET M., ASLİYE H.M. Ödeme yeri/KESİN
Tek fiat şeklinde kişinin yapmayı taahüt ettiği orman ağaçlarını kesmi ve depolama işi ned. ihtilaf ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri/İHTİYARİ
TELEFON ABONESİ (Tacir konumundaki) ile iletişim şirketi arasındaki ihtilaf TİCARET M., ASLİYE H.M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
TELEFON ABONESİ (Tüketici konumundaki) ile iletişim şirketi arasındaki ihtilaf HAKEM HEYETİ, TÜKETİCİ M. (Kurulmamışsa ASLİYE H.M.) Tüketicinin yerleşim yeri, Davalının yerleşim yeri , Dava konusu işlemin yapıldığı yer/İHTİYARİ
TENKİS (İndirim)davası ASLİYE HUKUK M. Miras bırakanın son yerleşim yeri/KESİN
TEREKE Defterinin Tutulması SULH HUKUK M. Miras bırakanın son yerleşim yeri/KESİN
TEREKE Mallarının Taksimi Davaları SULH HUKUK M. Miras bırakanın son yerleşim yeri, Ve Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
TEREKEDE Koruma Önlemleri SULH HUKUK M. Miras bırakanın son yerleşim yeri/KESİN 
TEREKENİN Resmen İdare Edilmesi SULH HUKUK M. Miras bırakanın son yerleşim yeri/KESİN
TEREKENİN Resmen Tasfiyesi SULH HUKUK M. Ölenin Son Olarak Oturduğu Yer /KESİN
TESÇİL   Taşınmaz Tapu Tescil Davaları ASLİYE HUKUK M. Tapu kaydının Bulunduğu Yer, Birden Fazla Taşınmaz Varsa Bunlardan Birinin Bulunduğu Yer/KESİN
TESÇİL   Taşkın İnşaattan Doğan  ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
TESPİT   (Vergi yasaları uyarınca tutulması gereken defterlerin ziaının tespiti) TİCARET M., ASLİYE H.M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri, Tespitin en seri, en az masrafla yapılacağı yer/İHTİYARİ
TESPİT   Ticari defter ve belgelerin zayi olduğunun  TİCARET M., ASLİYE H.M. Davalının yerleşim yeri, Olay yeri, Tespitin en seri, en az masrafla yapılacağı yer/İHTİYARİ
TESPİT (Afet yardımından yararlanmak için afete maruz kaldığının tespiti) İDARE M. İdari işlemi yapacak medciin bulunduğu yer/KESİN
TESPİT (Babasının şehitlik durumunun tespiti) İDARE M. İDARE M./KESİN
TESPİT (Çevre düzenlemesinde kullanılan su nedeniyle atık su bedeli istenilmemesi gerektiği) ASLİYE HUKUK M. Davalının belediyenin bulunduğu yer/KESİN
TESPİT (Emekli sandığı dosyasında görülen kişi ile nüfusa kayıtlı şahsın aynı kişi olduğu) ASLİYE HUKUK M. Lehine Tespit İstenen Kişinin yerleşim yeri, /KESİN
TESPİT (İdarenin tahakkuk ettirdiği vergi ve para cez. ile borçlu olunmadığının tespiti) VERGİ MAHMEMESİ Cezayı kesen dairenin bulunduğu yer/KESİN
TESPİT (İdari bir işlem tesisi için tespit) İDARE M. İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN
TESPİT (İki köy arasındaki sınırın tespiti) İDARE M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
TESPİT (İSİMİN ( ADIN)  korunması ile ilgili) Ticari nitelikli davalarda TİCARET M. , ASLİYE H.M., Delil tespiti niteliğinde En ucuz ve seri yapılabileceği MAHKEME Davalının yerleşim yeri M., Haksız fiilin yapıldığı yer, Davacının kendi yerleşim yeri/İHTİYARİ
TESPİT (İşçi ile işveren arasındaki tespit talepleri) İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
TESPİT (Kişilik hakkına yönelik saldırının hukuka aykırılığının tespiti) ASLİYE HUKUK M. Olay yeri, Davacının veya davalının yerleşim yeri /İHTİYARİ
TESPİT (Mirasın Borca Batık Olduğunun Tespiti) ASLİYE HUKUK M. Tereke Alacaklılarının Dava Tarihinde Oturdukları Yer /KESİN
TESPİT (Mirasın Borca Batık Olduğunun Tespiti) ASLİYE HUKUK M. Tereke Alacaklılarının Dava Tarihinde Oturdukları Yer /KESİN
TESPİT (Nüfus ve ahvali şahsiye kayıtlarının değişmesine sebep olacak tespit) ASLİYE HUKUK M. Nüfus Kaydı Düzeltilecek Kişinin yerleşim yeri, /KESİN
TESPİT (Sigortalı olmadığnının ve pirim borcu bulunmadığının tespiti) İŞ M. Davalının yerleşim yeri,/İHTİYARİ
TESPİT (Üst düzey yönetici olmadığının tespiti) İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
TESPİT (VAKIF EVLADI Olduğunun Tespiti Davası) ASLİYE HUKUK M. Vakfın Sicile Kayıtlı Olduğu Yer/KESİN
TESPİT (VAKIF üyeliğinin ve vakıftan emeklilik hakkınnın tespiti) ASLİYE HUKUK M. Vakfın Sicile Kayıtlı Olduğu Yer, Aktin ifa yeri/İHTİYARİ
Tic.San.Odasında memur kadrosunda hizmetli sınıfından emekli olanın AYRILMA TAZMİNATI  İDARE M. Kamu görevlisinin son görev yaptığı yer/KESİN
TİCARET ODASI  ile ÇALIŞANI arasındaki ihtilaf İDARE M. Kamu görevlisinin görvli bulunduğu yer/KESİN
TİCARET ODASI ÜYELİKLERİNİN  sona erdiğinin tespiti ve kaydın silinmesi İDARE M. İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN
TİCARET SİCİL MEMURUNUN Tesçil, tadil, terkin talepleri hakkındaki kararına İTİRAZ) TİCARET M.  Ticaret Sicil Memurluğunun bağlı bulunduğu Mahkeme/KESİN
TİCRET ÜNVANINA TECAVÜZDE ÜNVANIN DEĞİŞTİRİLMESİ TİCARET M.  Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TİCRET ÜNVANINA TECAVÜZDE ÜNVANIN SİLİNMESİ TİCARET M.  Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
TİCRET ÜNVANINA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ TİCARET M.  Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ
Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Lokavt Kanunundan Doğan Davalar İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
TÜKETİCİNİN taraf olduğu davalar HAKEM HEYETİ, TÜKETİCİ M. (Kurulmamışsa ASLİYE H.M.) Tüketicinin yerleşim yeri, Davalının yerleşim yeri , Dava konusu işlemin yapıldığı yer/İHTİYARİ
Türk Veterner Hekimler Birliğinin kogıresinin ve kongredeki SEÇİMLERİN İPTALİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANILIĞI Kongırenin yapıldığı Yer/KESİN
Üçürcü kişilinin elindeki mal ve alacağın haczine itiraz ve itirazın kaldırılması İCRA M. İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN
VAKIF Taşınmazın Mahlulen ve Metruken Vakfı Adına Tescili Davaları ASLİYE HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN/KESİN
VASİ ATAMA (Sakatlık, bedensel özür ve hastalık nedeniyle) SULH HUKUK M. Vesayet altına alınacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
VASİYETİN TENFİZİ (MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK) ASLİYE HUKUK M. Miras bırakanın son yerleşim yeri/KESİN
VASİYETİN TENFİZİ (MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK) ASLİYE HUKUK M. Miras bırakanın son yerleşim yeri/KESİN
VASİYETNAMENİN AÇILMASI SULH HUKUK M. Miras bırakanın son yerleşim yeri/KESİN
VELAYETİN  İADESİ AİLE M.  İade İsteyen Ana Babanın yerleşim yeri/İHTİYARİ
VELAYETİN KALDIRILMASI AİLE M.  Davalının yerleşim yeri M., Hakkında koruma kararı alınacak çocuk için kendisinin,ana,babasının,vasisinin,birlikte yaşadığı kimselerin bulunduğu yer M./İHTİYARİ
VESAYET (Acz nedeniyle ) SULH HUKUK M. Vesayet altına alınacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
VESAYET (Akıl hastalığı nedeniyle ) SULH HUKUK M. Vesayet altına alınacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
VESAYET (Akıl zayıflığı nedeniyle vesayet davası) SULH HUKUK M. Vesayet altına alınacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
VESAYET (Ayyaşlık, alkol ve madde bağımlılığı nedeniyle) SULH HUKUK M. Vesayet altına alınacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
VESAYET (Hükümlülük nedeniyle) SULH HUKUK M. Vesayet altına alınacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
VESAYET (İhtiyarlık nedeniyle) SULH HUKUK M. Vesayet altına alınacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
VESAYET (İstek üzerine vasi atanması) SULH HUKUK M. Vesayet altına alınacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
VESAYET (Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması) SULH HUKUK M. İlgilinin Yerleşim Yeri, Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde Bulunulan Yer M. /KESİN
VESAYET (Korunma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması Kararına İtiraz) İtiraz SULH H. M. Yapılır, SULH H. M.  itirazı kabul etmezse raporuyla dosyayı ASLİYE H. M. Gönderir. Özgürlüğün Kısıtlanması Kararını Veren Mahkemenin Denetim Makamı Niteliğindeki Mahkeme/KESİN
VESAYET (Kötü yaşam biçimi nedeniyle) SULH HUKUK M. Vesayet altına alınacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
VESAYET (Kötü yönetim nedeniyle ) SULH HUKUK M. Vesayet altına alınacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
VESAYET (Küçüğün velayet altında olmaması nedeniyle) SULH HUKUK M. Vesayet altına alınacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
VESAYET (Savurganlık (İsraf) nedeniyle) SULH HUKUK M. Vesayet altına alınacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
VESAYET (Tecrübesizlik nedeniyle) SULH HUKUK M. Vesayet altına alınacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
VESAYET Devletin Vesayat Dairelerinde Görevli Kişilere Rücu Davası ASLİYE HUKUK M. Vesayet Dairelerinin Bulunduğu Yere En Yakın Asliye M./KESİN
VESAYET Vasi Tayini SULH HUKUK M. Kısıtlının yerleşim yeri/KESİN
VESAYET Vasinin azli İtiraz SULH H. M. Yapılır, SULH H. M.  itirazı kabul etmezse raporuyla dosyayı ASLİYE H. M. Gönderir. Vesayet altına alınacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
VESAYET Vasinin değiştirilmesi İtiraz SULH H. M. Yapılır, SULH H. M.  itirazı kabul etmezse raporuyla dosyayı ASLİYE H. M. Gönderir. Vesayet altına alınacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
VESAYET Vasinin işlemlerini şikayet SULH HUKUK M. Vesayet altına alınacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
VESAYET Vasinin İtizarının (Çekilmesinin) ve Vasiye İtirazın İncelenmesi İtiraz SULH H. M. Yapılır, SULH H. M.  itirazı kabul etmezse raporuyla dosyayı ASLİYE H. M. Gönderir. Kısıtlının yerleşim yeri/KESİN
VESAYET Vasinin İtizarının (Çekilmesinin) ve Vasiye İtirazın İncelenmesi İtiraz SULH H. M. Yapılır, SULH H. M.  itirazı kabul etmezse raporuyla dosyayı ASLİYE H. M. Gönderir. Kısıtlının yerleşim yeri/KESİN
VESAYET Vasinin süresinin uzatılması SULH HUKUK M. Vesayet altına alınacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
VESAYET Vasinin Tasarruflarına İzin Verme SULH HUKUK M. Kısıtlının yerleşim yeri/KESİN
VESAYET Vasiye izin SULH HUKUK M. Kısıtlının yerleşim yeri/KESİN
VESAYET Vasiye iznin onaylanması ASLİYE HUKUK M. Kısıtlının yerleşim yeri/KESİN
VESAYET Vesayet altına alma SULH HUKUK M. Küçüğün ya da kısıtlının yerleşim yeri/KESİN
VESAYET Vesayet Makamı Kararlarına İtiraz  İtiraz SULH H. M. Yapılır, SULH H. M.  itirazı kabul etmezse raporuyla dosyayı ASLİYE H. M. Gönderir. Kısıtlının yerleşim yeri/KESİN
VESAYET Vesayet Organlarının Sorumluluğu Davası ASLİYE HUKUK M. Vesayet Dairelerinin Bulunduğu Yer M./KESİN
VESAYET Yasal Danışman Atanması SULH HUKUK M. Yasal danışman atanacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
VESAYET Yeniden vasi atanması SULH HUKUK M. Vesayet altına alınacak kişinin yerleşim yeri/KESİN
YABANCI MAHKEME KARARININ TENFİZİ VE TANINMASI AİLE M.  ASLİYE H., SULH H. Davalının Türkiyede yerleşim yeri, Yoksa oturduğu yer, yoksa Ankara, İstanbul, İzmir,  tarafların belirlediği yer/KESİN-İHTİYARİ
Yardım Sevenler Derneği merkez ve taşra atölyelerinde ÇALIŞANLAR ile işverenlerin ihtilafları ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ
YAŞ DÜZELTİLMESİ (Dava, Ceza davası içerisinde değil ise) ASLİYE HUKUK M., Aksi takdirde Ceza davasına bakan  CEZA M. Yaşı Düzeltilecek Kişinin yerleşim yeri, Ceza Davasının Görüldüğü Mahkeme/KESİN
Yayın sözl. göre eserini yayıncıya terk etmeyi meslek edinen serbest YAZARLA yayıncının ihtilafı İŞ M. Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN
YÖNETİCİ ATANMASI (Kat mülkiyeti kurulmuş yerlerde) SULH HUKUK M. Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN
Yönetim kurulu üyesiyken GENEL MÜDÜR yapılan kişi ile ŞİRKET arasındaki ihtilaf ASLİYE HUKUK M. Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ

 

 

 
 
 

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

E-Kitaplar portalında yayınlanan bu elektronik kitap, görev ve yetki mevzuatını bir arada sunmakta olup, ayrıca dava türlerinin hangi yerlerdeki hangi mahkemelerinde açılabileceğini ve görülebileceğini gösteren bir tabloyuda içermektedir.

TCK USUL UYGULAMA TABLOSU

TCK da düzerlenen suçları, madde ve fıkralarıyla , görevli mahkemesi, uzlaşmaya tabi olup olmadığı, adli kontrol veya tutuklamanın mümkün olup olmadığı, istinabe yasağına ve müdafii tain zorunluluğuna tabi olup olmadığı ve zamanaşımı süresi bir tablo şeklinde gösteren çalışma hukuki bilgiler portalında yayınlandı..

TCK ARTIRIM, İNDİRİM VE İLGİLİ MADDELER TABLOSU

Hukuki bilgiler portalında yayınlanan TCK da düzenlenen suçların madde ve isimlediyle bu suçların artırım, indirim ve cezasızlık maddeleri ile ilgili maddelerden oluşan tablonunun uygulayıcılara kolaylık sağlayacağı düşüncesindeyiz .

HUKUKİ YARDIM GÜNCELLENDİ

Vatandaşların hukuki sorunlarını değerlendirmede ve çözmede önemli katkılar sağlayacak bilgiler güncellenerek kullanıma sunuldu.

MİRAS PAYLAŞTIRMA E_KİTABI YAYINLANDI

Kanuni miras payları ve mirascılık belgesi davaları hakkındaki e_kitap kullanıma sunuldu.

YARGICILAR 2011
gunes iletisim ajansi